“Tanrının casusu...” — Ramiz Rövşən YAZIR

Hadinin adını ilk dəfə eşidəndə mən hələ uşaq idim. Eşitmişdim ki, guya iyirminci ildə qızıl ordu Gəncəyə girəndə atların ayaqları altında əzilib ölən bu şairin heç qəbri də qalmayıb. Bir də ki, Hadinin iki misrasını eşitmişdim:


“İmzasını qoymuş miləl övraqi-həyata,

Yox millətimin xətti bu imzalar içində”.


O misraların birincisi o dəqiqə yadımdan çıxmışdı, amma ikincisi həmişəlik beynimə mismarlanıb qalmışdı. Sonralar hər dəfə Hadidən söhbət düşəndə gördüm ki, bu şairi tanıyanların, hətta sevənlərin hamısı onun haqqında elə mən biləni bilir. Hamı bilir ki, Hadinin qəbri yoxdu və ondan misal çəkəndə hamının yadına elə ən birinci həmin o misra düşür: “Yox millətimin xətti bu imzalar içində”. İllər ötdü, böyüdüm, Hadinin yazdıqlarını da, Hadi haqda yazılanları da oxudum. 


Sonra Hadinin qəbri də tapıldı. Amma bu gün də “Hadi haqda nə bilirsən?” desələr, yəqin, özümdən ixtiyarsız ən birinci sözüm bu olar ki, Hadinin qəbri yoxdu. Və ondan misal çəkmək istəsəm, ilk ağlıma gələn misra, yəqin, elə bu olar: “Yox millətimin xətti bu imzalar içində…”.


Sözün düzü, çoxdandı ki, Hadi haqda nəsə yazmaq istəyirdim və nədənsə, mənə belə gəlirdi ki, bu yazını mütləq 1902-ci ilin Şamaxı zəlzələsindən başlamaq lazımdı. O zəlzələ minlərlə adamı evsiz-eşiksiz qoymuşdu: iyirmi üç yaşlı Hadi də onlardan biriydi. O zəlzələdən sonra yaşadığı on səkkiz ildə Hadi nə ev-eşik, nə arvad-uşaq yiyəsi oldu. Bu on səkkiz ilin (1902-1920) yarıdan çoxunu sərgərdanlıqda, sürgündə, müharibədə keçirən, heç bir yerdə qərar tuta bilməyən Hadi, bəlkə də, həmin o zəlzələnin əbədi qurbanı idi. Əslinə qalsa, bu dünyaya göz açdığı gündən Hadinin ömründə irili-xırdalı çox “zəlzələlər” olmuşdu:


Uşaq vaxtı atadan yetim qalmışdı, anası onu atıb başqasına ərə getmişdi, qohumların qapısında böyüyən Hadinin yeniyetməlik vaxtı sevdiyi qız da varlı bir taciri ondan üstün tutmuşdu. Və Hadinin ömrü boyu evlənməməsinin bir səbəbi də, yəqin, qadınlardan gördüyü bu ikiqat xəyanət, anasının və sevgilisinin vəfasızlığıydı. Bu inciklik onun 1908-ci ildə çap olunan “Beşikdən məzara qədər bəşərin əhvalı” poemasında bütün çılpaqlığıyla üzə çıxır. Dünya poeziyasının ən müqəddəs obrazlarından biri olan ana haqqında bu cür tikanlı, kinayəli misralara mən heç bir şairdə rast gəlməmişəm. Amma ilk dəfə oxuyanda, mənə maraqlı görünən, bu poemanın tamam başqa bir cəhətiydi; ana bətninin əsarətindən qurtarıb dünyanın əsarətinə düşən adəm övladının buradakı təsviri, Füzulinin “Leyli və Məcnun” poemasında Məcnunun doğulmasını təsvir eləyən misralarla çox səsləşirdi. Füzuli yazırdı:


“Ol dəm ki, bu xakdana düşdü,

Halını bilib fəğana düşdü.

Axır günün əvvəl eyləyib yad,

Axıtdı sirişkü qıldı fəryad…

Olmuşdu zəbani-hali guya

Söylədi ki, “Ey cəfaçı dünya!..

Tədbiri qəm etmək olmaz oldu.

Gəldim, geri getmək olmaz oldu”.


Hadi yazırdı:


“Qanmış kimi bu aləmi, mənfayi-həyatı,

Biçarə çocuq doğdumu, başlar nəvəhatı.

Guya ki, demək istəyir ol kudəki-nalan”


Bu oxşar misraların sayını yenə artırmaq olardı. Amma məsələ bunda deyil. Çünki bu dünyaya gəlməyin peşmançılığı təkcə Füzulidə və Hadidə yox, Füzulidən xeyli əvvəl “Dünya duracaq yer deyil, ey can, səfər eylə” deyən Nəsimidən tutmuş, Hadidən xeyli sonra “Bilsək dünyaya gəlməzdik, Analar aldatdı bizi” deyən bəndənizə qədər saysız-hesabsız şairlərin şeirlərində var. Və Hadinin qələmindən çıxan, özünün “kiçik felyeton” adlandırdığı bu poemanın qəribəliyi, dediyim kimi, dünyaya gələnin yox, dünyaya gətirənin obrazıyla bağlıdı. Əslinə qalsa, Hadinin təsvir elədiyi ana da, bütün anaların gördüyü işi görür; ağlayan körpəsini əmizdirib kiridir, bələyir, nənnidə yırğalayıb yatızdırır. Amma Hadinin gözündə, bu ana “zalımlar zalımı”dı, öz biçarə körpəsinin qənimidi, çünki…


…Biçarəni qoymaz anası olmağa giryan,

Püstanın ucilə tıqayır ağzını hər an.

Sərbəstcə qoymaz ki, bir az ağlasın övlad,

Bir möhri-əsarət vuruyor ağzına bidad.

Dilli ikən ol tifli nasıl lal ediyorlar,

Mahiyyəti-hüriyəti pamal ediyorlar…

Zənciri-təbiisi kəsildi, bəliyorlar,

Bir iplə dəxi qundağı qat-qat sarıyorlar.

Canimi, ənmi, söylə, edirsən onu məhbus?

Ey dəsti-sitəmkar, ayə pənceyi-mənhus!..

Növzad ikən övlad ona, ey lövhi-cəhalət,

“Təlim” ediyor, öyrədiyorsan da əsarət!


Poetik şərtiliyə çox şeyi güzəşt eləmək mümkün olsa da, Ana sevgisini bu şəkildə “qiymətləndirməyi” həzm eləmək çətin idi və bu “nankor” misraların cavabı gec-tez verilməliydi. Doğrudan da, bir müddət sonra Ana haqqında hər misrası Hadinin yazdığının tərsi olan təntənəli bir şeir çap olundu. Yox, bu, Cəfər Cabbarlının məşhur “Ana” şeiri deyildi…


Yatmış ikən duranda növzadın,

Gecələr ağlayanda qalxar idin –

Yatağında, a möhtərəm məxluq!

Səni gördükcə can atardı çocuq,

Köksün ilə onu qucaqlar idin.

Səslənirdi ləbin yanağında,

Sanki bülbül yaşardı bağında,

Çocuq iştə gülün budağında,

Gülüyordu sənin qucağında…


Və Hadinin poemasına parodiya kimi səslənən bu maraqlı misraların müəllifi də bir özgəsi yox, elə Məhəmməd Hadi özüydü…


Əslində, Hadinin həyatı da, şeirləri də, belə təzadlarla doludu. Bu təzadların ən böyüyü, ruhən romantik olan Hadinin, fikir və düşüncə adamı kimi maarifçi olmasıdı. Çünki odla su kimi, əsl şairliklə maarifçiliyin də bir-birinə uyuşması çox çətindi. Şair öz ilahi missiyasını müəllimliklə əvəz eləyəndə, oxucunu öz bəndəsi və ya həmsöhbəti deyil, şagirdi sayanda, ona nəsə demək yox, nəsə öyrətmək istəyəndə, poetik təxəyyülün sərhədləri, istər-istəməz, oxucu şüurunun qavraya biləcəyi həddə qədər daralır və şair təxəyyülü ilə oxucu təfəkkürünün ortaq ərazisi yaranır. 


Hadinin təkcə böyük istedadı yox, həm də böyük ağlı və biliyi vardı, öz oxucusuna nəsə öyrətmək meyli də çox güclüydü, amma onun öz oxucusuyla ortaq ərazisi, ortaq dili yoxuydu. Və bu mənada, Hadi oxucusuz şair, həm də şagirdsiz müəllim idi. Hadinin şeir dilinin qəlizliyindən çox yazıblar, bəzən onun dilini Füzulinin diliylə də müqayisə ediblər. Məncə, bu müqayisə yersizdi. Çünki Füzuli ilə Hadinin dilə münasibəti bir-birinin əksidi. Və yaşadıqları dövrdə, Füzulinin yazdıqlarını ondan sadə, Hadinin yazdıqlarını ondan qəliz yazmaq, bəlkə də, qeyri-mümkün idi. Odur ki, Füzulinin yazdığı hər üç dildə türkcə, farsca, ərəbcə bülbül kimi ötsən də, yenə onun şeirlərindəki sətiraltı mənaları tam açmağa gücün çatmayacaq. 


Bunun üçün həm Füzulinin duyduqlarını duymaq, həm də bildiklərini bilmək lazımdı. Amma Hadinin ilk baxışda çox qəliz görünən misralarının o qədər də dərin və sirli sətiraltı dünyası yoxdu. O misralardakı fars və ərəb sözlərini dilimizə çevirib, sadə, anlaşıqlı bir dilə gətirsək, hər bir məktəblinin o şeirləri çox gözəl anlayacağına mən inanıram. 


Sözün düzü, səksəninci illərin əvvəlində mən özüm belə bir fikrə düşmüşdüm, Hadinin sevdiyim şeirlərindən bir-ikisini sadələşdirməyə çalışmışdım və bu vaxt qəribə bir mənzərənin şahidi oldum: o şeirlər sadələşdikcə dayazlaşırdı. Sən demə, Hadinin şeirlərinin cazibə qüvvəsi, həm də onun dilinin qəlizliyindəymiş. Bir çox sözlərini başa düşməyimiz və ya səhv başa düşdüyümüz o şeirlər bizim oxucu fikrimizi dolaşdırıb azdırır, təsəvvürümüzdə müəllifin ağlına gəlməyən mənzərələr yaradır. Elə bil ki, hardansa uzaqdan keçən bir qatarın fit səsini eşidirsən və həmin o fit səsinin uzunluğuyla hesablayıb, görmədiyin o qatarın vaqonlarının sayını bilmək istəyirsən. Doğrudanmı, Hadinin şeir dilinin qəlizliyi bir şair kimi onun bədbəxtliyidir? Sözün düzü, bu suala birmənalı cavab vermək mənim üçün çətindi..


…Məşhur Amerika yazıçısı Folkner sənətdə böyük məğlubiyyətləri xırda qələbələrdən üstün tuturdu. Çünki böyük məğlubiyyətin arxasında cəhdin böyüklüyü dayanır. Bu mənada, Azərbaycan poeziyasının ən böyük məğlubiyyəti, yəqin ki, Hadinin adıyla bağlıdı. Çünki bu məmləkətdə heç bir şair “Beşikdən məzara qədər bəşərin əhvalı”nı və ya “İnsanların tarixi faciələri”ni yazmağa cəhd eləməyib…


Həyatın səsləri guşumda həp fəryad şəklində,

Bu insanlar ki, qardaşdır və lakin yad şəklində,

Ədavət daima vardır, məhəbbət ad şəklində,

Fərəhlər həbs olunmuş, hüznlər azad şəklində,

Müsibətlər, bəlalar qüssələr abad şəklində,

Ürəklər qəm odilə hər zaman bərbad şəklində…


Hadinin fikrincə, bəşərin beşikdən məzara gedən yolu zülm və əsarətdən keçirdi. Adəmdən üzübəri insanların tarixi faciələri də ədavətdən, xəyanətdən, nəfsdən, tamahdan, bir sözlə, insana xas olan yüz cür günahdan doğurdu. 


Hadi özü azad adam idi, bu dünyada heç kimə və heç nəyə bağlı deyildi, deməli, kiminsə, nəyinsə xətrinə günaha batmağa da ehtiyacı yoxuydu. Amma Hadinin canındakı bu azadlıq duyğusu təkcə şeirə, sözə çevrilməklə doymurdu, onu səyahətlərə, təhlükə və macəralara çağırırdı. Bu cəhətdən Hadi dünyanın bir çox romantik şairlərinə bənzəsə də öz müasiri Caviddən xeyli fərqlənirdi. Caviddə romantik şairlərə qətiyyən xas olmayan bir oturaqlıq, evə, ailəyə bağlılıq vardı. Amma yox!.. 


Sən demə, Cavidin taleyinə də “səyahət” yazılmışdı: Azərbaycanın bu romantik şairi də öz ömrünü evdən-eşikdən uzaqda, soyuq Maqadanda, sürgündə başa vurmağa məhkum idi…


Haçansa Hadinin həyatında da bir sürgün əhvalatı olmuşdu. Səksəninci illərin əvvəlində, qocaman yazıçılarımızdan biri həmin o sürgünlə bağlı mənə maraqlı bir rəvayət danışdı. …1908-ci il Türkiyə inqilabından ruhlanan Hadi bir-iki il sonra İstanbula gedir. Amma orda da dilini dinc qoymur, qəzet və jurnallarda yazdığını yazır, yaxşıya yaxşı, pisə pis deyir və görünür, “pis” dediyi adamlar onun üstünə “rus casusu” adı qoyub Salonikə sürgün edirlər. 

Uzun əzablardan, əziyyətdən sonra, axır ki, onu sürgündən azad eləyib əvvəl İstanbula, ordan da, 1914-cü ildə gəmiylə vətəninə qaytarırlar. Və taleyin acı zarafatına bax ki, yolda o gəmini yunanlar saxlayırlar, adamları yoxlayıb yenə yazıq Hadidən yapışırlar, bu dəfə də üstünə “türk casusu” adı qoyub həbs etmək istəyirlər və bu vaxt o gəmidə olan bir erməni həkim Hadinin dadına çatır: 


– Mən bu yazığı tanıyıram, – deyir, – şairdi. Türklər “rus casusu” deyib bunu Salonikə sürgün eləmişdilər, indi siz də “türk casusu” deyib həbs etmək istəyirsiniz?!. Xülasə, o həkim Hadini yunanların əlindən alır. Amma o erməninin Azərbaycan ədəbiyyatı qarşısındakı “xidmətləri” bununla bitmir. 


Həmin o qocaman yazıçımız danışırdı ki, otuz yeddinci ildə o həkimi tutub Sibirə sürgün edirlər və Maqadanda, Cavidin ömrünün son günlərində, o həkim xəstə şairin qulluğunda dayanır… 


Sözün düzü, bu rəvayətin həqiqətə nə dərəcədə yaxın olduğunu mən bilmirəm. Və nə vaxtsa bu dünyada bir yaxşı erməninin olduğuna inanmağa da əsas görmürəm. (Amma o erməninin axırına da Maqadan şaxtası çıxdı.) Əslinə qalsa, o vaxt o söhbətdə mənə maraqlı görünən Hadinin “casusluğu” idi. Yox, məsələ onun “rus və ya türk casusu” olmasında deyildi. 


Allahın bu dünyaya göndərdiyi şairləri insanlar arasında “Tanrı casusu” sayanlar, bəlkə də, haqlıdı. Bu mənada, təpədən dırnağacan şair olan Məhəmməd Hadi Tanrının ən sədaqətli “casuslarından” idi. Və Hadinin heç kəsin başa düşmədiyi qəliz bir dildə yazılmış, az qala şifrələnmiş şeirləri də, bəlkə bizə yox, onu bu dünyaya göndərənə ünvanlanmışdı. …


Tanrının Hadini çox gözəl başa düşdüyünə heç bir şübhəm yoxdu…


“Ədəbiyyat qəzeti”

7 Dekabr 2019, 22:28   
MARAQLI bölməsinə aid digər xəbərlər
Loading...
loading...
Ən çox izlənənlər
Xəbərlər

Новости

"Сверхъестественное" для Oculus Quest

По понятным причинам интерес к занятиям дома никогда не был выше. Занимаетесь ли вы йогой с Адриеной, пробуетесь в приключениях Ring Fit Adventure или отыскиваете в Amazon надувной велосипед, который есть в наличии, вы, вероятно, искали способы оставаться активными, не выходя из дома. Меня? Я использовал VR. А новый продукт под названием «Сверхъестественное» - одна из наиболее привлекательных тренировок на дому, которую я пробовал до сих пор. Чтобы использовать упрощенное сравнение, «Сверхъестественное» похоже на «Удар Сабер» и Пелотона. Вы используете контроллеры движения для того, чтобы разбивать блоки, приходящие к вам вовремя, под музыку, как бесчисленное множество других ритм-игр. Но в «Сверхъестественном» также используются кураторские тренировки, хореографические рисунки и инструкторы-люди, которые всегда рядом с вами, поощряя вас напрягаться сильнее и объясняя, как получить максимальную отдачу от движений вашего тела. И вместо того, чтобы переносить вас в среду, похожую на Tron, с агрессивным взрывом EDM в ваших ушах, вы работаете над мейнстримовыми удачами для спортзала в холодных фотореалистичных природных условиях. Сверхъестественный также выгодно отличается противоречивой и беспрецедентной бизнес-моделью: услуга в настоящее время исключительна для Oculus Quest и требует ежемесячной абонентской платы в размере $ 19 после 30-дневной бесплатной пробной версии. Это, безусловно, амбициозный продукт, и он не был бы оценен таким образом, если бы его создатели не верили в его качество. Supernatural разработан Inside, компанией VR, которая существует с первых дней нынешней волны технологии. Он наиболее известен своим одноименным приложением Inside, которое является популярным центром 360-градусного кино, и интерактивная работа компании регулярно демонстрируется на кинофестивалях. «Одна из вещей, которые мы заметили при создании проектов, заключалась в том, что у них было множество внутренних атрибутов, таких как "время летит" -и вы в конечном итоге теряетесь в удовольствии от того, что вы делаете», - соучредитель Аарон Коблин говорит мне над Zoom. «И вы заканчиваете тем, что выходите из этого, задыхаясь, смеясь и прекрасно проводя время. В то же время мы покупали Pelotons и экспериментировали с домашней физической формой и физическими упражнениями, и, честно говоря, ничего из этого не было забавным. «Есть способы получить удовольствие, которые существовали в мире до виртуальной реальности», - добавляет соучредитель Крис Милк.«Такие вещи, как катание на лыжах или сноуборде, катание на горных велосипедах или игра в футбол с друзьями. Но вы не должны думать об этих вещах как об упражнениях или фитнесе. Вы думаете о них как о спорте. Но они работают таким же образом, и они все равно могут дать вам отличную тренировку - за исключением того, что вы никогда не катаетесь на сноуборде и не думаете: «Почему я должен делать еще один присед?» и то, что мы увидели, когда начали изучать все эти различные решения для домашнего фитнеса, было просто забавным ». Сверхъестественное это весело. Это не должно быть сюрпризом, потому что он явно вдохновлен ритм-играми виртуальной реальности, которые были до него, - как признают его создатели, - и к настоящему моменту довольно хорошо, что забавно вовремя поражать виртуальные объекты музыкой. «Мы посмотрели на них всех», - говорит Милк. «Мы играли в AudioShield в самом начале, и мы, очевидно, потратили много времени на всех из них, мы любим их всех, и они действительно помогли понять, каковы возможности кардио-упражнений в виртуальной реальности». Следующим шагом был поиск дизайна, который бы работал как обычное упражнение, а не как традиционная игровая структура. «Мы провели много экспериментов и, откровенно говоря, есть только так много способов, которыми мы можем создать бит-игру», - говорит Милк. «Вещи придут на тебя, и ты будешь бить их чем-то одной рукой». Другие виртуальные музыкальные игры, такие как Synth Riders, видят, что вы подбираете руки в такт, в то время как BoxVR включает в себя удар по нотам из воздуха. Но Inside выбрала оружие в стиле летучих мышей из-за способности к выражению и упражнениям для всего тела. «Это своего рода естественное продолжение вашей биологической архитектуры», - говорит Милк. «И в этом есть что-то, что в сочетании с музыкой позволяет вам быть более выразительными с вашими движениями по сравнению с тем, если вы просто пробиваете особое место в пространстве, которое вы пытаетесь поразить». Команда поговорила со специалистами в таких видах спорта, как теннис, чтобы понять, как они могут выйти за рамки существующих игр VR и сделать Supernatural более эффективным, как продукт, специально предназначенный для фитнеса. Милк отмечает, что если вы хотите быть игроком Beat Sabre высокого уровня, вы, как правило, добьетесь этого, меньше двигая своим телом и сосредотачиваясь на движениях запястья, что в конечном итоге делает игру менее тренировочной. Любой, кто имел опыт работы с Beat Sabre, вероятно, посмотрел бы клип «Сверхъестественное» и сразу же записал бы его, потому что шаблоны выглядят намного менее сложными даже на более продвинутых уровнях. Но до сих пор я обнаружил, что сверхъестественные тренировки на практике намного интенсивнее. Дело не в том, что элемент «игры» особенно сложен - дело в том, что каждая тренировка, кажется, откалибрована так, чтобы к концу плейлиста вы как можно больше потели в поте. (Я, и Inside, настоятельно рекомендую найти альтернативную защитную маску для лица, чем липкую защитную маску для глаз, которая входит в комплект Quest; Supernatural поставляет бесплатные силиконовые чехлы новым пользователям в течение ограниченного времени.) Supernatural уделяет больше внимания силе и движению всего тела. Ваша оценка зависит от того, насколько сильно вы поражаете цели, а также от вашей точности; Вы можете подключить Supernatural к трекеру пульса, например Apple Watch, для лучшей обратной связи. Между нотами есть следы, которые направляют ваше движение и помогают разбить ноты, а также больше внимания уделяется приседаниям и выпадам. Почти каждая песня, по крайней мере, один раз поворачивает вас на 360 градусов, и таблицы нот действительно чувствуют себя танцующими больше, чем большинство других игр с виртуальной музыкой. Это помогает работать с Лиззо и Кендриком Ламаром, в отличие от безымянных треков EDM. Важно отметить, что вы никогда не выходите из песни; Сверхъестественное динамически регулирует сложность трека в соответствии с вашими характеристиками, и вы можете продолжать работать независимо от того, насколько хорошо вы справляетесь. И хотя то, что вы делаете, выглядит проще в смысле чистого игрового процесса, чем Beat Sabre в режиме эксперта, к концу плейлиста это кажется намного более утомительным. Это, безусловно, кардио-тренировки в первую очередь, но вы можете ожидать, что ваши ягодичные мышцы, бедра и дельтовидная мышца также будут гореть. Еще одна область дифференциации - это инструкторы. Я не обязательно ожидал, что они станут для меня ценным товаром, но на практике я считаю, что они являются отличным дополнением. Каждый день вы получаете новую тренировку с одним инструктором, который составляет список песен; Каждый из них открывается и закрывается с предварительно записанным 3D-видео тренера, который проводит вас по разминке и перезарядке, и они дают комментарии поверх всей музыки. Это может принять форму поощрения, если вы пропускаете заметки, или напоминаете вам дышать, или мотивируете вас сильнее нажимать на конец дорожки. Приятные, позитивные личности тренеров хорошо подходят для позитивной эстетики Supernatural, и я с нетерпением жду встречи с ними каждый день. Это не совсем похоже на Peloton, если вы ищете живые тренировки, но Милк отмечает, что эти занятия рассчитаны на одного инструктора с несколькими посетителями одновременно, что не имеет особого смысла в виртуальной реальности. «Иногда инструктор говорит, что« о, этот человек получил свою тысячную тренировку », но она не индивидуально исправляет тысячу человек на своих мотоциклах, которые делают это», - говорит Милк. "Это невозможно. Однако мы можем сделать это потому, что мы построены на интерактивной игровой системе, а не на системе линейного видеовещания, - мы можем предложить обратную связь и обучение, специфичные для вас. Это на дорожной карте, и это то, что мы надеемся вскоре выпустить ». «Есть несколько увлеченных групп пользователей, которые самоорганизуются для выполнения своих собственных одновременных тренировок, что, на наш взгляд, совершенно потрясающе», - добавляет Коблин. «Таким образом, любой в любое время может просто решить, что это будет живое время для группы людей, чтобы собраться вместе, а затем поговорить и сравнить записи. Это уже происходит. У нас есть некоторые идеи о том, как помочь сделать этот процесс более эффективным ». Мое личное мнение о «Сверхъестественном» на данный момент таково, что если я смогу использовать его каждый день, это будет стоить абонентской платы. Но я понимаю, как это может быть трудно продать другим. Beat Sabre, чтобы провести наиболее очевидное сравнение, стоит $ 29,99 как разовая покупка, и есть бесчисленное множество дешевых игр, которые вы можете купить для гарнитуры VR, которые будут побуждать вас перемещать свое тело в пространстве. Как может Сверхъестественное оправдать около 228 долларов в год? «Мы« Мы создавали продукт, который мы чувствовали, как хотели », - говорит Милк. «Мы любим частоту обновлений тренировок от Peloton. Нам не нравился сам способ тренировки, но вставать по утрам и ждать новой тренировки - это было приятно. Это дало нам ощущение свежести, которое привело к участию. Это не просто статичная вещь, к которой вы продолжаете возвращаться, например, велотренажер, который просто показывает вашу скорость. Велотренажер с постоянно новыми уроками, инструкторами, тренировками и музыкой - это то, с чем гораздо легче заниматься». «Мы также знали, что нам нужна музыка, которую мы знали и любили», - продолжает Милк. «Все различные связанные с нами фитнес-продукты, которые мы пробовали, слушая музыку, которую вы никогда не слышали раньше, которая была либо серийной, либо не очень популярной, не побуждают вас продвигаться так, как это делает песня, которую вы знаете и любите. Я думаю, что именно так ваше тело переключается на музыку, когда человек работает. Так что для этого вы говорите о заключении сделки с музыкальной индустрией, которая намного ближе к соглашению Spotify. Вы лицензируете большой каталог, а не одну отдельную песню. Таким образом, сочетание этих двух вещей означает, что вы ежемесячно оплачиваете постоянную стоимость музыки, а ежемесячные затраты на производство возрастают, потому что продукт постоянно обновляется. Так вот что мы хотели в продукте. ». «Когда вы думаете о Netflix, вы не ожидаете, что Netflix будет стоить 20 долларов, и вы получите новые шоу навсегда», - заканчивает Милк. «Единственный способ работы такой бизнес-модели заключается в том, что в компанию постоянно поступает доход, чтобы компания продолжала создавать новый контент для своих подписчиков». Даже если вы заинтересованы в концепции и потенциально готовы платить, Supernatural не является особенно доступным продуктом прямо сейчас. Он доступен только в Северной Америке и работает только на одной виртуальной гарнитуре, на которую Facebook не может удовлетворить спрос. «Нам определенно мешает тот факт, что квестов нет», - с сожалением говорит Милк. Но зачем запускать только на одном оборудовании? «Он очень хорошо работает в автономной системе по всем очевидным причинам, поскольку он очень доступен, очень переносим и прост в настройке», - говорит Милк. «Отсутствие шнура, безусловно, полезно, потому что мы заставляем вас делать повороты на 360 градусов. Но мы изучаем другие платформы 6DoF. Нам нужно было бы внести некоторые изменения в карты, чтобы они никогда не поворачивались на полные 360 вокруг в любом направлении, чтобы люди не были завязаны в своих шнурах. Это не то, что невозможно, это просто фактор расстановки приоритетов. Есть десять тысяч вещей, которые мы хотим сделать, добавить и исправить, и вы можете делать десять из них в неделю, поэтому вам просто нужно сложить их соответствующим образом ». Поэтому мой самый большой вопрос заключался в том, насколько устойчивой окажется эта комбинация небольшого адресуемого рынка с необычной бизнес-моделью. Мне нравится «Сверхъестественное», и у меня уже есть Oculus Quest, так что вот один из меня. Но сколько других существует, чтобы поддерживать дорогостоящее производство? «Таким образом, то, как мы смотрим на это, мы стремимся к тому, чтобы идея виртуальной реальности была чем-то, что может улучшить жизнь людей через этот путь упражнений», - говорит Милк. «И идея состоит не в том, чтобы укрывать каждую гарнитуру одновременно и пытаться захватить и собрать как можно больше людей. Мы хотим построить это право. Итак, мы вначале развертываем одну платформу. У нас есть 60 человек, которые каждый день активно ломают себе голову, пытаясь понять, как сделать это лучше. Мы рассматриваем это как долгую игру ». WithinWithin считает, что Supernatural - это продукт, который может привлечь к виртуальной реальности совершенно новую аудиторию. Это может быть даже убийственное приложение для Oculus Quest так же, как Wii Sports для Wii или сервис Peloton для велосипедов Peloton. Проблема заключается в том, что купить Oculus Quest сейчас практически невозможно, а большинство его владельцев - хардкорные геймеры, которые привыкли покупать игры по одной цене. «В конечном итоге мы пытаемся расширить аудиторию VR до более широкой группы людей, которые могут не купить гарнитуру для игр», - говорит Милк. «По большей части потребительская виртуальная реальность была очень заинтересована в продаже людям решения для видеоигр. Итак, если вы человек в мире, который не интересуется видеоиграми, вы бы купили гарнитуру VR для этой цели? Возможно нет. «Аарон и я, как и все остальные, посвятили этой среде последние пять лет нашей жизни. И мы хотим видеть его успешным, чтобы все больше людей применяли его в своей жизни, потому что мы думаем, что это невероятно преобразующая технология. Для чего используется эта преобразующая технология? И если главное - «это для видеоигр», вы только собираетесь привлечь определенную группу людей в этом усилии. Но если это сделать упражнение забавным и чем-то, что вы делаете на регулярной основе? Это, мы думаем, открывает VR для совершенно новой демографической группы людей ». «Сверхъестественное» - это творческий продукт, который, по крайней мере для меня до сих пор, добивается успеха в том, чтобы быть веселым и мотивировать вас на его использование. Мне нравятся ритм-игры VR, и я не планирую отказываться от лидеров Synth Riders в ближайшее время, но Supernatural - совершенно новый подход. Это позитивный и воодушевляющий способ начать день, чего я не скажу ни о какой другой виртуальной игре. Если у вас есть Oculus Quest, я бы определенно рекомендовал хотя бы проверить бесплатную пробную версию. Что касается того, расширит ли это аудиторию для VR, я не уверен. Безусловно, в музыкальных играх VR есть более доступные точки входа, чем в «Сверхъестественное», и Beat Sabre, вероятно, должен быть первым, что подхватит любой новый владелец Quest. Что я скажу, так это то, что я полностью согласен с Милком, что подобные продукты являются обнадеживающим дополнением к экосистеме, независимо от того, работает бизнес-модель или нет. Кто знает - возможно, если бы больше людей было в VR, цена могла бы быть ниже. Сейчас я копаю Supernatural и с нетерпением жду того, что он сделает, чтобы подписки людей были активными. Потому что бремя доказательств лежит на самом деле: здесь есть большой потенциал, но может ли приложение виртуальной реальности стоить 228 долларов в год? Посмотрим.

Обзор iPhone 11: сочетание цены, возможностей и качества

В прошлом году Apple представила iPhone XR как «доступное» предложение в своей новой линейке iPhone. Нам очень понравился XR, и мы даже сказали, что это может быть лучший iPhone, который когда-либо делал Apple. Следствием iPhone XR является новый iPhone 11, и тот факт, что Apple решила благословить эту модель названием «iPhone 11», а не называть его чем-то вроде iPhone 11R, многое говорит о том, где компания позиционирует телефон. Но может ли этот телефон нести бремя быть известным как iPhone 11? На самом деле, это может. Удовлетворительное повышение скорости, настройка двух камер и длительное время автономной работы делают iPhone 11 даже лучше, чем прошлогодний iPhone XR. И учитывая его относительно низкую цену, это, вероятно, лучший новый iPhone для большинства людей. Улучшения камеры Отличительной чертой iPhone 11 является его 12-мегапиксельная двойная камера. Похоже, что Apple решила, что с телефонами этого года они сделают камеру ударно намеренно привлекательной. Единственная камера iPhone XR едва заметна, а дизайн удвоенной камеры iPhone XS не заставит вас задуматься о том, как она выглядит. Но двойная камера iPhone 11 требует вашего внимания и кричит: «Улыбайся! Вы на камеру! iphone xr iphone 11 камеры IPhone XR (слева) имеет одну широкую камеру. IPhone 11 (справа) имеет широкие и сверхширокие камеры. У iPhone 11 есть широкая камера, такая же, как на iPhone XR, но вторая камера iPhone 11 - это сверхширокая камера с 2-кратным увеличением, позволяющая вам снимать больше в любой среде, в которой вы снимаете. Эти две камеры также есть на iPhone 11 Pro, который добавляет третью телеобъектив для увеличения. Сверхширокий - это отличное дополнение, обеспечивающее еще большую гибкость при съемке фотографий. К счастью, Apple позволяет легко переключаться между широким и ультра широким диапазоном. При создании кадра в приложении «Камера» в нижней части рамки изображения появляется кнопка 1x, что означает, что используется широкая камера. Нажмите эту кнопку, и телефон переключится на сверхширокую камеру, и кнопка 1x станет кнопкой 0,5x. Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться обратно. Кроме того, когда вы находитесь в режиме 1-кратного обзора камеры, вы получите предварительный просмотр того, как будет выглядеть сверхширокий снимок 0,5x. телефон шириной 11 фресок Снято на камеру iPhone 11 1x шириной. Приложение для камеры iphone 11 с широким видоискателем При использовании широкоугольной камеры вы можете увидеть предварительный просмотр сверхширокого обзора, не переключаясь на сверхширокую камеру. телефон 11 росписи ультра широкий Полученное изображение с помощью ультраширокой камеры iPhone 11. С точки зрения фактического качества изображения, как широкие, так и ультраширокие дают великолепно выглядящие фотографии. Цвета точные, а камеры обеспечивают потрясающий уровень детализации и четкости изображения. Конечно, мы говорили то же самое о предыдущих iPhone, и это все еще верно в отношении iPhone 11. Но эксклюзивно для iPhone 11 (и 11 Pro) - это новый ночной режим, который полностью обновляет игру Apple для съемки при слабом освещении. Действительно, если вы ищете только одну причину, чтобы купить новый iPhone, это, вероятно, это. Ночной режим снимает изображения, снятые в темноте, и использует программную обработку для выявления деталей, которые в противном случае были бы потеряны. У нас есть подробности о том, как использовать ночной режим и как он работает, в отдельной статье. Улучшение при слабом освещении было доступно в телефонах Android, и, наконец, на iPhone, и оно работает очень хорошо. Наше родственное издание PCWorld даже обнаружило, что ночной режим Apple лучше, чем версия Android. Итог: это полезная функция, которая дает отличные результаты. iphone 11 ночной режим перед Снято без использования ночного режима. iphone 11 ночной режим после Снято с активным ночным режимом. Каково это снимать в ночном режиме.Единственная проблема, с которой я столкнулся с задней камерой iPhone 11, - это отсутствие оптического зума. Как и в случае с iPhone XR, iPhone 11 имеет только цифровой зум, вплоть до 5-кратного. В некоторых случаях, особенно когда вы проходите цифровое увеличение с увеличением 2х, вы получаете заметный шум изображения, что делает неприглядную фотографию. Так что, если вы мне нравитесь и часто пользуетесь зумом, вам нужно переосмыслить то, как вы используете его на iPhone 11. камера iphone 11 крупным планом У камеры iPhone 11 нет оптического зума, хотя он предлагает 5-кратный цифровой зум. Стоит отметить, что Apple наконец-то обновила фронтальную камеру TrueDepth, с 7-мегапиксельной камеры, которая снимает видео 1080p / 60fps, до 12-мегапиксельной камеры, которая снимает видеокамеру 4K / 60fps. А передняя камера может записывать замедленное видео, которое ранее было недоступно. Так что да. Давайте посмотрим, сможет ли Apple сделать «обман». Быстрый телефон становится еще быстрее В основе iPhone 11 лежит новый процессор A13 Bionic, преемник A12 Bionic, который есть в iPhone XR. A12 Bionic - впечатляющий чип, так что же делает A13 Bionic, чтобы продолжить его? При производительности процессора выигрыш скромный. В тестах Geekbench 5 iPhone 11 продемонстрировал 14-процентное увеличение производительности одноядерного процессора по сравнению с iPhone XR, в то время как производительность многоядерных процессоров подскочила на 18%. Geekbench 5 Iphone 11 XR Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. В тестах, которые подчеркивают графическую производительность iPhone, iPhone 11 продемонстрировал более впечатляющие результаты по сравнению с iPhone XR. В тесте 3DMark Sling Shot iPhone 11 был на 29 процентов быстрее в тестах Sling Shot Extreme и Sling Shot Extreme Unlimited. В тесте 3D Stark Ice Storm Unlimited iPhone 11 был на 20 процентов быстрее. 3dmark рогатка iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. 3dmark icestorm iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. Цифры показывают повышение производительности, но чувствует ли себя iPhone 11 быстрее, чем iPhone XR? Это наверняка так. При повседневном использовании iPhone 11 чувствует себя быстрее, приложения чувствуют, что они запускаются быстрее, а производительность графики в играх заметно снижается. Это даже верно при сравнении производительности с iPhone XS, который использует тот же процессор, что и iPhone XR. IPhone 11 имеет тот же процессор, что и iPhone 11 Pro, и результаты тестов в целом для этих телефонов соответствовали друг другу. Так что, по сути, за несколько сотен долларов вы можете получить такую ​​же производительность в iPhone 11, как и профессионалы. Если производительность является вашим главным соображением, это ценностное предложение, которое трудно игнорировать. Немного больше время автономной работы Apple утверждает, что батарея iPhone 11 емкостью 3046 мАч работает на один час дольше, чем батарея iPhone XR емкостью 2942 мАч, и вы можете получить до 17 часов воспроизведения видео, 10 часов потокового видео и 65 часов воспроизведения аудио. Примечательно, что Apple больше не предоставляет оценку того, что она назвала «время разговора (беспроводное)». Для iPhone XR это было 25 часов, и мы можем подсчитать, что вы можете получить до 26 часов на iPhone 11. Согласно Apple Например, более длительный срок службы батареи был достигнут за счет сочетания большей батареи и оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Мы использовали тест Geekbench 4 Battery Life, чтобы измерить время автономной работы и сравнить его с другими iPhone. Результаты нашего теста показали, что iPhone 11 и iPhone XR имеют одинаковое время автономной работы. На самом деле, в нашем тестировании iPhone 11 продержался всего на несколько секунд дольше, чем iPhone XR. В нашем тесте Geekbench 4 Battery Life выполняются ресурсоемкие задачи (с выключенным затемнением экрана) до тех пор, пока батарея не разрядится, поэтому она не отражает реальное использование. Тем не менее, это эффективный способ последовательно тестировать разные телефоны. батарея iphone 11 xr Результаты раз в минутах. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить.Во время ежедневного использования мне никогда не приходилось заряжать iPhone 11 до конца моего дня. Я думаю, что я более требовательный пользователь, чем большинство, потому что я играю в Pokémon Go во время моих поездок на работу и обратно, а также на прогулку с собаками. В мой самый трудный день (в субботу, прогуливаясь по парку Золотых Ворот в Сан-Франциско, играя в PoGo, наблюдая за футбольным матчем моего сына и используя навигацию по Apple Maps), я закончил день, когда осталось 24% заряда батареи. Совсем неплохо. Одним из основных недостатков в отношении срока службы батареи является прилагаемое зарядное устройство. Apple по-прежнему имеет маленькое медленное 5-ваттное зарядное устройство со своей младшей моделью iPhone. За 29 долларов вы можете купить адаптер питания USB-C на 18 Вт от Apple - тот же, что входит в комплект поставки iPhone 11 Pro. Обидно, что Apple не включает это зарядное устройство в базовую модель. IPhone 11 также поддерживает беспроводную зарядку, но вам придется приобретать беспроводное зарядное устройство Qi отдельно. Дизайн: не связывайтесь с тем, что работает Apple не сильно изменилась, когда дело доходит до промышленного дизайна. IPhone 11 очень похож на iPhone XR, с анодированными алюминиевыми боковинами, выемкой дисплея и стеклянной задней панелью, доступной в черном, зеленом, фиолетовом, белом, желтом и (Product) Red. Тем не менее, цветовая гамма в этом году отличается: Apple решила использовать пастельные оттенки, более тонкие, чем яркие цвета XR. ободок iphone 11 Лицевая панель iPhone 11 (справа) толще, чем лицевая панель на OLED-телефонах, например iPhone 11 Pro Max (слева). IPhone 11 по-прежнему оснащен черными рамками, которые толще, чем у айфонов с OLED-дисплеями. И до тех пор, пока эта модель продолжает использовать ЖК-дисплей (более дешевая деталь, чем OLED в модели Pro), более толстые лицевые панели сохранятся, чтобы помочь остановить утечку света. Имейте в виду, я не нашел ободряющих рамок. На самом деле, я фактически не замечал их, пока они мне не указали. Наиболее заметным изменением дизайна между iPhone 11 и iPhone XR (помимо цветов и неровностей камеры) является размещение логотипа Apple, который теперь находится по центру, а не около камеры.

SON XƏBƏRLƏR

Ən son xəbərləri səhifəmizdən də izləyin