Yeni böhran və yeni dövran: qloballaşmadan qlokallaşmaya

Tez-tez televiziya efirlərindən, internet kanallarından eşitdiyimiz və kütləvi informasiya vasitələrində qarışımıza çıxan bir məvhum var: Qloballaşma. Yaxşı, bəs nədir qloballaşma? Bu terminin arxasında nə dayanır və nəyə görə həyatımızın bir çox epizodunda onunla qarşılaşırıq? Son vaxtlarda baş verən prosseslər; Koronavirus pandemiyası və onun fonunda neft qiymətlərinin kəskin azalması, maliyyə böhranları, ekoloji hərəkatlar qloballaşmaya necə təsir edəcək və ən əsası bundan sonra dünyamızı nələr gözləyir? Bütün bu suallara aşağıdakı araşdırma yazısında prossesləri addım-addım təhlil edərək cavab tapmağa çalışacağıq. 

 

Qloballaşma əsas etibarı ilə fərqli hüdudlar daxilində fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxlər arasında hər cürə kommunikasiya və inteqrasiyanın ümumdünya səviyyəsində aparılmasını təklif edən bir yanaşmadır. Amerikalı akademik Filip Bobbitə (Philip Bobbitt) görə istehsalın və kapitalın beynəlmiləlləşməsi ilə əlaqədar olaraq, qloballaşma üçün uyğun zəmin milli dövlətlərdən bazar dövlətlərinə transformasiya şəraitində yaranır və bu prosses son illərdə özünün pik həddinə çatmışdır. 


İlk baxışda sözügedən məvhum sıravi vətəndaşlara azad ticarət, vizasız səyahət və sair səbəblərdən məqbul görünsə də, bu yanaşmanı üstün və əksik tərəfləri ilə detallı nəzərdən keçirmək faydalı olar. 


Qloballaşma, daha müxtəsər və bəsit formada ifadə etsək ölkələr arasında iqtisadi, siyasi, mədəni sərhədlərin aradan qalxmasını təlqin edən və dünyada eyni tip istehlak vərdişlərinə sahib insan yaratmağa hesablanmış kompleks bir mexanizmdir. Belə ki, sərhədlər aradan qalxdıqda insanların səyahəti il yanaşı, mal, xidmət habelə kapital dövriyyəsi asanlaşır. Beləliklə, qloballaşmanın yayğınlaşması ilə yerli bazarlar əcnəbilərə tam açılır və kapital miqdarı ilə imtiyazlar arasında parallellik yaranır. Buna nümunə kimi bəzi transmilli şirkətlərin hədəf bazarlara ağlasığmaz miqdarda kapitalla daxil olmasını və iqtisadi üstünlüyü ələ keçirməklə yanaşı siyasi üstünlüyə də yiyələnməsini göstərmək olar. 

 


O cümlədən hədəf bazarlarda vətəndaşlar da Amerika istehsalı məhsul və brendlərdən (Məs: “Coca-Cola” ,”McDonald's”, “Nike” və s.) istifadə və istehlaka bu və ya digər formada təşviq olunur. Qloballaşmanın dünyamızda bərqərar olması ilə Neo-Liberalizmin (Neo-liberalizm 1970-ci illərdən bəri iqtisadi liberalizmin ciddi önəm qazanması kimi başa düşülən və böyük dövlətdən kiçik dövlətə çevrilməyi proqnozlaşdıran bir sistemdir.) üstünlüyü geniş miqyasda təsis edilmişdir.  

 
Bütün bunlara rəğmən uzun illər dövlətlərin sabit inkişafının, bütövlüyünün və idarəetmə sistemlərinin stabilliyinin təmin olunmasına, iqtisadi münasibətlərdə ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılmasına, xalqların rifah səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edəcəyi gözlənilən sistem özünü doğrultmamış və dünya sakinlərinin əksəriyyəti özlərinin təmin olunmayan iqtisadi maraqları ilə yanaşı artıq biznes predmetinə çevrilmiş milli dəyərlərinin də total deqredasiyasının fonunda zamanla sözügedən nizama olan ümidlərini itirməyə başlamışlar. Bu məqamda əsasən Yaxın Şərqdə qanlı qarşıdurmalar və xaosla nəticələnən inqilablar baş vermiş, bundan sonrakı dövrdə isə dünyanın müxtəlif yerlərində ekoloji hərəkatların (Environmentalism) fəaliyyəti genişlənərək miqyas baxımından təhlükləli xarakter almışdır. Bundan bir qədər əvvəlki dövrlərdə isə davamlı xarakter alan dünya maliyyə sistemində baş verən böhranlar ələxsus, 2008-ci ildə baş vermiş Dünya Maliyyə Böhranı “Qloballaşmaya” olan inamın azalmasına səbəb olan amillər sırasındadır. Bütün bu axtarışların fonunda isə təhlükəni sezən qlobal sistemin əsas oyunçuları cavabı gecikdirmir və alternativ kimi Qloballaşmanın modifikasiya olunmuş variantı Qlokallaşma (Glocalisation) təqdim olunur. 
 

“Lokal düşün, qlobal hərəkət et!” şüarı ilə başlayan və biznes perspektivindən olduqca faydalı görünən Qlokallaşma sosioloq Robert Rolandsona görə sosial, iqtisadi və siyasi sferalarda ümumiləşdirici və spesifikləşdirici meyllərin vəhdətidir. Yəni Qlokallaşma (yeni qiyafəyə bürünən Qloballaşma) mahiyyət etibarilə müəyyən qədər yerli dəyərləri özündə ehtiva etməklə cəmiyyətlər üçün sistemlərarası keçid və yeni sistemə inam mənbəyi rolunu oynayır. Bu isə Qlokallaşmanın yalnız marketoloji aspektdən dəyərləndirilməsinin yanlış olduğuna dəlalət edir. 


Yaxın Şərq konteksində məsələni bəsit bir misalla qiymətləndirsək, son dövrlərdə bir qisim beynəlxalq “fastfood” qida şəbəkələrinin qeyd etdiyim regionda fəaliyyət göstərən restoranlarında müştərilərə təklif olunan qidaların üzərində və reklam bannerlərində  “Halal” ifadəsinin yerləşdirilməyə başlanılması heç də təsadüfi deyildir. Təbii sual yaranır ki, bu restoran şəbəkələri hansı zərurətdən sözügedən regionun dini-mənəvi dəyərini özünün marketinq siyasətinə daxil edir? 

 

Глобализация и её влияние на нашу жизнь | Makulatura | Яндекс Дзен


Bu addımın arxasında ilk növbədə şübhəsiz ki, bazar payını maksimallaşdırmaq vardır və bu tam normal qarşılana bilər. Hətta başqaları buna sosial məsuliyyət də deyə bilər, bu da tam normaldır. Lakin burada məqsədin yalnız bunlar olduğunu düşünmək sadəlövhlük olardı. Yuxarıda qeyd edilən ifadənin yayğın və nümayişkaranə istifadəsi cəmiyyətin bir qədər mühafizəkar seqmentinə xitab etməklə onların da istehlak vərdişlərini dəyişdirərək toplumun bütün kateqoriyalarına nüfuz etmək məqsədi daşıyır. 


İkincisi isə, insanların təhtəlşüuruna “Biz əcnəbi deyilik, biz heç də sizdən fərqli deyilik.” mesajının yerləşdirilməsinə cəhd olunur. Narahatlıq doğuran məqam ondan ibarətdir ki, istehlak vərdişi bu formada dəyişən insanın zamanla yaşam tərzi də dəyişməyə başlayır və bunun ardınca deqredasiya adlanan prosses qaçınılmaz olur. O cümlədən, qlobal qüvvələrin maraqlarına cavab verən lakin tətbiq olunmaq istənilən cəmiyyətə kifayət qədər yad olan ünsürlər lokal elementlərlə zənginləşdirildikdən sonra asanlıqla şüurlarda mənimsənilir.  
 

Qloballaşmaya zərbə vuran digər bir məsələ isə bu gün yer kürəsinin üzləşdiyi Koronavirus pandemiyasıdır. Onun yaratdığı ajiotaj, doğurduğu nəticələr və prosseslərin ardıcıllığı ilə əlaqədar yaranan suallar bu məsələnin tədqiqini labüd edir. Bəşəriyyətin 1960-cı illərdən bəri tanış olduğu Koronavirus, 2019-cu ilin sonunda Çinin Hubey əyalətinin paytaxtı Uhan şəhərində bir heyvan bazarında yeni formada peydə olmuş, ilk növbədə epidemiya ardınca da pandemiyaya çevrilmişdir. 


Mövcud xəstəliyin meydana çıxdığı ilk andan etibarən internet resurslarında onun əsas səbəbi kimi Uzaq Şərqdə yayğın olan qida vərdişləri göstərilmiş və bu qəbildən olan xəbərlər surətlə dövriyyəyə buraxılmışdır. Təbii suallar yaranır, insanların qida rasionunda ən azı son 30 ildir ciddi dəyişiklik olmayan Uhan şəhərində nəyə görə spesifik bir tarixdə bu hal ortaya çıxır? Nəyə görə ilk çıxdığı anda qarşısı asanlıqla alına biləcək virusa qarşı laqeydlik sərgilənir və nəyə görə cəmiyyət tərəfindən kifayət qədər tanınmış simalar surətlə bu xəstəliyə yoluxur? Sanki görünməz bir əl panika mühiti yaradaraq Qloballaşmanın əksik tərəflərini bizə göstərməyə çalışır. Nəticədə sərhədlər bağlanır, idxal-ixrac əməliyyatları məhdudlarşır, bütövlükdə prosseslər lokallaşır və ən əsası dövlətlər maliyyə resurslarının əhəmiyyətli hissəsini pandemiya ilə mübarizəyə xərcləməyə məcbur olur. 


Görünən mənzərədə Qloballaşma vasitəsi ilə cəmiyyətlərə nüfuz edərək yerli dəyərləri ümumiləşdirərək onları biznes predmetinə çevirən və Qlokallaşma ilə mövqelərini lokal aspektdən tam bərqərar edən və öz imiclərini istehlakçı gözündə spesifikləşdirən transmilli şirkətlər prossesin şəriksiz qalibinə çevriləcəkdir. 

 


Yəni rəqabət immuniteti zəif yerli istehsalçılar bir-bir bazarı tərk etməyə məcbur olacaq və yerlərini Qlokallaşma sayəsində “yerliləşən və milliləşən” əcnəbilərə vermək məcburiyyətində qalacaqlar. Pandemiya nəticəsində xərclənən resurslar bir sıra iqtisadi öhdəliklərin icrasına əngəl törədərək kütləvi işsizlik, inflasiya və uçot dərəcələri kimi makroiqtisadi göstəricilərə negativ təsir göstərəcək və böhran mühiti yaradacaq. 


Bununla da dövlət büdcələrində kəsrlər yaranacaq və bu kəsrlərin aradan qaldırılması üçün dövlətlər ilk növbədə daxili mənbələrdən kapital təmin etməyə məcbur qalacaqlar. Daxili mənbələrin yəni yerli bazarların Qloballaşma vasitəsilə dominant oyunçusuna çevrilmiş xarici şirkətlər dövlətlərin borclanma tələbini ödəməklə yeni imtiyazlar qazanaraq dövlətlər qarşısında da yeni öhdəliklər yaradacaqlar. Bunun ən bariz nümunəsini biz ABŞ-ın timsalında müşahidə edirik. Təqribən ötən ayın sonu Federal Ehtiyatlar Sistemi-FES  kəmiyyət yumuşalması (Quantitative Easing) siyasətini həyata keçirdərək istiqrazlar alaraq dövriyyəyə əlavə Dollar kütləsi buraxacağını eyni zamanda uçot dərəcələrini 0-0.25% səviyyəsinə endirdiyini elan etdikdən sonra ABŞ-da Koronavirusa yoluxma sayı həndəsi silsilə ilə artmağa başladı. 


FES əslində bu həmlə ilə iqtisadi durğunluğun qarşısını almaq və maliyyə bazarlarında canlanma yaratmaq üçün addım atsa da Koronavirus səbəbindən mal və xidmət dövriyyəsi minimal səviyyəyə düşmüş və insanlar qeyi-müəyyən situasiyada xərcləmə əvəzinə yığıma üstünlük vermişlər. Bu isə nəzəri olaraq önümüzdəki vaxtlarda ABŞ-da likvidlik tələsi (liqudity trap) dediyimiz təhlükəli durumun yaranmasına və nəticə etibarilə ciddi bir böhrana səbəb 
ola bilər. Bütün bu məsələlərin bir-birindən müstəqil baş verməsi ehtimalı heç də inandırıcı görünmür. Bu baxımdan yazının əvvəlində qeyd etdiyim “milli dövlətlərdən bazar dövlətlərinə keçid” ifadəsini xatırlamaq məqsədəuyğun olardı. 


Artıq ABŞ Qloballaşmanın təminatçısı rolundan çıxış edən ABŞ dollarının Birləşmiş Ştatlar daxilində dövriyyəsində və yerli iqtisadiyyatın canlanmasında maraqlıdır. Bu lokallaşdırma xarakterli addımlar Qloballaşma adlanan anlayışa vurulan ən böyük zərbələrdən ikincisidir. Birincisi isə Koronavirus pandemiyası səbəbindən dünyada xüsusilə Çində neft istehlakının azalması səbəbindən neft qiymətlərində olan kəskin azalmadır. Belə ki, bu gün dünyada 73 neft ixracatçısı olan ölkə mövcuddur. 

 


İxrac həcmi baxımından bunlarda 30 ölkə əsas ixracatçı hesab edilir. Qiymətlərin bu qədər aşağı düşməsi əsas gəlir mənbəyi neft olan ölkələr heç də yaxşı perspektiv vəd etmir. Bu qəbildən olan dövlətlərin həm gəlirləri azalacaq həm də prioritetləşmə nöqteyi-nəzərindən pandemiya ilə mübarizəyə küllü miqdarda vəsait ayırmağa məcbur qalacaqlar. Bununla da sosial öhdəliklərin yerinə yetirə bilməməsi ehtimalı qüvvətlənərək kəskin böhranlara, bu isə sosial partlayışlara səbəb olaraq lokallaşma tendensiyasını surətləndirəcəkdir. 


Son zamanlarda, dünyada geniş vüsət alan ekoloji hərəkatların keçirdiyi aksiyaların əsas məqsədi sənayeləşmənin dinamik artım tempinin qarşısını almaqdır. Hətta onların bəzi şüarları CO2 emissiya dərəcələri yüksək olan ağır sənaye məhsullarının idxal olunmasını qətiyyətlə ifadə edir. Buna misal olaraq son zamanlar ekoloji hərəkatın fenomeninə çevrilmiş bir yeniyetmənin çağırışıyla Latın Amerikasında on minlərlə insanın iştirakı ilə baş tutan aksiyaları göstərmək mümkündür. 


Şübhəsiz ki, ətraf mühitin mühafizəsi kimi xoşməramlı missiyanı özündə ehtiva edən istənilən əməl təqdirəlayiqdir. Lakin məsələlərin məntiqi ardıcıllığı bizə onu deməyə imkan verir ki, burada bir qədər fərqli məqamlar vardır. İstehsal prossesinə bu cür lokal kütləvi itaətsizlik aksiyaları ilə məhdudiyyətlərin tətbiq olunması əcnəbi istehsalçılar üçün ələdüşməz bir fürsətdir. 


Hipotez belədir ki, transmilli şirkətlər şərti olaraq “Siz istehsal etməyin, biz sizi və yerli dəyərlərinizi nəzərə alıb sizin üçün istehsal edərik.” yanaşmasını təklif edirlər. Belə olan halda daxildəki gərginlikləri və bütövlükdə siyasi immunitetinin zəifliyini nəzərə alan rəhbərliklər vəziyyətlə razılaşmağa məcbur olurlar. 


Vaxt ötdükcə sənaye məhsullarından imtina daha çox xammadə satışı ilə kompensasiya olunmağa çalışılır və əslində ətraf mühitə vurulan ziyan qat-qat artır. Bundan əlavə, ticarət balansı səmərəsiz xammal ixracının və sənayə məhsulu idxalının davamlı xarakter alması səbəbindən idxalçı ölkə əleyhində dəyişir və vaxt keçdikcə transmilli şirkətlərin davamlı səyləri nəticəsində faktiki idxaldan tam asılı vəziyyətə düşərək “Banan Respublikalarına” çevrilirlər. Tarixdə belə halların sayısız örnəkləri mövcuddur.  
 

Dünyamızda hal-hazırki vəziyyətdə az qala defolt vəziyyətinə düşən ölkələrlə yanaşı baş verən prosseslərə adekvat cavab verməyi bacaran və robustluq dərəcəsi yüksək olan iqtisadiyyatlar da kifayət qədərdir. Karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin və geosiyasi baxımdan müstəsna əhəmiyyətə malik olan məmləktimiz Azərbaycan da bu ölkələrin sırasına aid edilməkdədir. Sistemli riskləri standardlaşdırılaraq onlara qarşı effektiv model formalaşdıran Azərbaycan son illərdə qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində əlahiddə əhəmiyyət kəsb edən addımlar atmış və hüdudları daxilində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin maddi-texniki bazalarının gücləndirilməsi fonunda onları “Made in Azerbaijan” brendi altında ixraca təşviq etmişdir. 

 

Кургинян: глобализация задумывалась под господство США, а ...


Qeyd edilən düşünülmüş addımlar ölkəmizin maliyyə ehtiyatlarını ciddi şəkildə artıraraq böhranlı situasiyalarda manevr imkanlarını maksimallaşdırmışdır. Bu mürəkkəb günlərdə cəmiyyətin bütün kateqoriyalarının bir qisim iqtisadi proqramlarla əhatə edərilməsi, strateji addımlar səbəbindən artan manevr imkanlarımızın sayəsində baş vermişdir. 


Azərbaycanlılar isə Azərbaycan Dövlətinin yanında dayanaraq rəşadət nümunəsi göstərmiş, xalqımız vətənpərvərlik və millətpərvərlik kimi çoxəsrlik ülvi dəyərlərə söykənərək bu situasiyada koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi məqsədiylə yaradılmış fonda özlərinin dəstəyini ifadə etmişlər. 


Qlokallaşma kontekstində isə Azərbaycan kifayət qədər üstün pozisiyadadır. Həm qədim dövlətçilik ənənələri həm də xalqımızın sağlam düşüncə tərzi iqtisadi, siyasi və mədəni cəhətdən yad olan ünsürlərin şuurlara yerləşməsinə qarşı ardıcıl mübarizə aparmış bununla yanaşı ölkəmiz dünya ölkələri ilə beynəlxalq və bərabər hüquqlu iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələr yaratmağa müyəssər olmuşdur.  

 
Qloballaşmanın yeni bir sistem kimi özünü nə dərəcədə doğruldacağı bir qədər qeyri-müəyyəndir. Şübhəsiz ki, bir model olaraq müfəssəl tədqiqinə zərurət vardır. Lakin reallıq bundan ibarətdir ki, dünyada baş verən iqtisadi, siyasi və mədəni prosseslərdə ciddi lokallaşma tendensiyası vardır və yeni bir nizam yaranana qədər də davam edəcəkdir. 
 

Nicat Muradzadə

İstanbul Universitetinin İdarəetmə ixtisası üzrə bakalavriatı

9 Aprel 2020, 21:33   
TƏHLİL bölməsinə aid digər xəbərlər
Loading...
loading...
Ən çox izlənənlər
Xəbərlər

Новости

"Сверхъестественное" для Oculus Quest

По понятным причинам интерес к занятиям дома никогда не был выше. Занимаетесь ли вы йогой с Адриеной, пробуетесь в приключениях Ring Fit Adventure или отыскиваете в Amazon надувной велосипед, который есть в наличии, вы, вероятно, искали способы оставаться активными, не выходя из дома. Меня? Я использовал VR. А новый продукт под названием «Сверхъестественное» - одна из наиболее привлекательных тренировок на дому, которую я пробовал до сих пор. Чтобы использовать упрощенное сравнение, «Сверхъестественное» похоже на «Удар Сабер» и Пелотона. Вы используете контроллеры движения для того, чтобы разбивать блоки, приходящие к вам вовремя, под музыку, как бесчисленное множество других ритм-игр. Но в «Сверхъестественном» также используются кураторские тренировки, хореографические рисунки и инструкторы-люди, которые всегда рядом с вами, поощряя вас напрягаться сильнее и объясняя, как получить максимальную отдачу от движений вашего тела. И вместо того, чтобы переносить вас в среду, похожую на Tron, с агрессивным взрывом EDM в ваших ушах, вы работаете над мейнстримовыми удачами для спортзала в холодных фотореалистичных природных условиях. Сверхъестественный также выгодно отличается противоречивой и беспрецедентной бизнес-моделью: услуга в настоящее время исключительна для Oculus Quest и требует ежемесячной абонентской платы в размере $ 19 после 30-дневной бесплатной пробной версии. Это, безусловно, амбициозный продукт, и он не был бы оценен таким образом, если бы его создатели не верили в его качество. Supernatural разработан Inside, компанией VR, которая существует с первых дней нынешней волны технологии. Он наиболее известен своим одноименным приложением Inside, которое является популярным центром 360-градусного кино, и интерактивная работа компании регулярно демонстрируется на кинофестивалях. «Одна из вещей, которые мы заметили при создании проектов, заключалась в том, что у них было множество внутренних атрибутов, таких как "время летит" -и вы в конечном итоге теряетесь в удовольствии от того, что вы делаете», - соучредитель Аарон Коблин говорит мне над Zoom. «И вы заканчиваете тем, что выходите из этого, задыхаясь, смеясь и прекрасно проводя время. В то же время мы покупали Pelotons и экспериментировали с домашней физической формой и физическими упражнениями, и, честно говоря, ничего из этого не было забавным. «Есть способы получить удовольствие, которые существовали в мире до виртуальной реальности», - добавляет соучредитель Крис Милк.«Такие вещи, как катание на лыжах или сноуборде, катание на горных велосипедах или игра в футбол с друзьями. Но вы не должны думать об этих вещах как об упражнениях или фитнесе. Вы думаете о них как о спорте. Но они работают таким же образом, и они все равно могут дать вам отличную тренировку - за исключением того, что вы никогда не катаетесь на сноуборде и не думаете: «Почему я должен делать еще один присед?» и то, что мы увидели, когда начали изучать все эти различные решения для домашнего фитнеса, было просто забавным ». Сверхъестественное это весело. Это не должно быть сюрпризом, потому что он явно вдохновлен ритм-играми виртуальной реальности, которые были до него, - как признают его создатели, - и к настоящему моменту довольно хорошо, что забавно вовремя поражать виртуальные объекты музыкой. «Мы посмотрели на них всех», - говорит Милк. «Мы играли в AudioShield в самом начале, и мы, очевидно, потратили много времени на всех из них, мы любим их всех, и они действительно помогли понять, каковы возможности кардио-упражнений в виртуальной реальности». Следующим шагом был поиск дизайна, который бы работал как обычное упражнение, а не как традиционная игровая структура. «Мы провели много экспериментов и, откровенно говоря, есть только так много способов, которыми мы можем создать бит-игру», - говорит Милк. «Вещи придут на тебя, и ты будешь бить их чем-то одной рукой». Другие виртуальные музыкальные игры, такие как Synth Riders, видят, что вы подбираете руки в такт, в то время как BoxVR включает в себя удар по нотам из воздуха. Но Inside выбрала оружие в стиле летучих мышей из-за способности к выражению и упражнениям для всего тела. «Это своего рода естественное продолжение вашей биологической архитектуры», - говорит Милк. «И в этом есть что-то, что в сочетании с музыкой позволяет вам быть более выразительными с вашими движениями по сравнению с тем, если вы просто пробиваете особое место в пространстве, которое вы пытаетесь поразить». Команда поговорила со специалистами в таких видах спорта, как теннис, чтобы понять, как они могут выйти за рамки существующих игр VR и сделать Supernatural более эффективным, как продукт, специально предназначенный для фитнеса. Милк отмечает, что если вы хотите быть игроком Beat Sabre высокого уровня, вы, как правило, добьетесь этого, меньше двигая своим телом и сосредотачиваясь на движениях запястья, что в конечном итоге делает игру менее тренировочной. Любой, кто имел опыт работы с Beat Sabre, вероятно, посмотрел бы клип «Сверхъестественное» и сразу же записал бы его, потому что шаблоны выглядят намного менее сложными даже на более продвинутых уровнях. Но до сих пор я обнаружил, что сверхъестественные тренировки на практике намного интенсивнее. Дело не в том, что элемент «игры» особенно сложен - дело в том, что каждая тренировка, кажется, откалибрована так, чтобы к концу плейлиста вы как можно больше потели в поте. (Я, и Inside, настоятельно рекомендую найти альтернативную защитную маску для лица, чем липкую защитную маску для глаз, которая входит в комплект Quest; Supernatural поставляет бесплатные силиконовые чехлы новым пользователям в течение ограниченного времени.) Supernatural уделяет больше внимания силе и движению всего тела. Ваша оценка зависит от того, насколько сильно вы поражаете цели, а также от вашей точности; Вы можете подключить Supernatural к трекеру пульса, например Apple Watch, для лучшей обратной связи. Между нотами есть следы, которые направляют ваше движение и помогают разбить ноты, а также больше внимания уделяется приседаниям и выпадам. Почти каждая песня, по крайней мере, один раз поворачивает вас на 360 градусов, и таблицы нот действительно чувствуют себя танцующими больше, чем большинство других игр с виртуальной музыкой. Это помогает работать с Лиззо и Кендриком Ламаром, в отличие от безымянных треков EDM. Важно отметить, что вы никогда не выходите из песни; Сверхъестественное динамически регулирует сложность трека в соответствии с вашими характеристиками, и вы можете продолжать работать независимо от того, насколько хорошо вы справляетесь. И хотя то, что вы делаете, выглядит проще в смысле чистого игрового процесса, чем Beat Sabre в режиме эксперта, к концу плейлиста это кажется намного более утомительным. Это, безусловно, кардио-тренировки в первую очередь, но вы можете ожидать, что ваши ягодичные мышцы, бедра и дельтовидная мышца также будут гореть. Еще одна область дифференциации - это инструкторы. Я не обязательно ожидал, что они станут для меня ценным товаром, но на практике я считаю, что они являются отличным дополнением. Каждый день вы получаете новую тренировку с одним инструктором, который составляет список песен; Каждый из них открывается и закрывается с предварительно записанным 3D-видео тренера, который проводит вас по разминке и перезарядке, и они дают комментарии поверх всей музыки. Это может принять форму поощрения, если вы пропускаете заметки, или напоминаете вам дышать, или мотивируете вас сильнее нажимать на конец дорожки. Приятные, позитивные личности тренеров хорошо подходят для позитивной эстетики Supernatural, и я с нетерпением жду встречи с ними каждый день. Это не совсем похоже на Peloton, если вы ищете живые тренировки, но Милк отмечает, что эти занятия рассчитаны на одного инструктора с несколькими посетителями одновременно, что не имеет особого смысла в виртуальной реальности. «Иногда инструктор говорит, что« о, этот человек получил свою тысячную тренировку », но она не индивидуально исправляет тысячу человек на своих мотоциклах, которые делают это», - говорит Милк. "Это невозможно. Однако мы можем сделать это потому, что мы построены на интерактивной игровой системе, а не на системе линейного видеовещания, - мы можем предложить обратную связь и обучение, специфичные для вас. Это на дорожной карте, и это то, что мы надеемся вскоре выпустить ». «Есть несколько увлеченных групп пользователей, которые самоорганизуются для выполнения своих собственных одновременных тренировок, что, на наш взгляд, совершенно потрясающе», - добавляет Коблин. «Таким образом, любой в любое время может просто решить, что это будет живое время для группы людей, чтобы собраться вместе, а затем поговорить и сравнить записи. Это уже происходит. У нас есть некоторые идеи о том, как помочь сделать этот процесс более эффективным ». Мое личное мнение о «Сверхъестественном» на данный момент таково, что если я смогу использовать его каждый день, это будет стоить абонентской платы. Но я понимаю, как это может быть трудно продать другим. Beat Sabre, чтобы провести наиболее очевидное сравнение, стоит $ 29,99 как разовая покупка, и есть бесчисленное множество дешевых игр, которые вы можете купить для гарнитуры VR, которые будут побуждать вас перемещать свое тело в пространстве. Как может Сверхъестественное оправдать около 228 долларов в год? «Мы« Мы создавали продукт, который мы чувствовали, как хотели », - говорит Милк. «Мы любим частоту обновлений тренировок от Peloton. Нам не нравился сам способ тренировки, но вставать по утрам и ждать новой тренировки - это было приятно. Это дало нам ощущение свежести, которое привело к участию. Это не просто статичная вещь, к которой вы продолжаете возвращаться, например, велотренажер, который просто показывает вашу скорость. Велотренажер с постоянно новыми уроками, инструкторами, тренировками и музыкой - это то, с чем гораздо легче заниматься». «Мы также знали, что нам нужна музыка, которую мы знали и любили», - продолжает Милк. «Все различные связанные с нами фитнес-продукты, которые мы пробовали, слушая музыку, которую вы никогда не слышали раньше, которая была либо серийной, либо не очень популярной, не побуждают вас продвигаться так, как это делает песня, которую вы знаете и любите. Я думаю, что именно так ваше тело переключается на музыку, когда человек работает. Так что для этого вы говорите о заключении сделки с музыкальной индустрией, которая намного ближе к соглашению Spotify. Вы лицензируете большой каталог, а не одну отдельную песню. Таким образом, сочетание этих двух вещей означает, что вы ежемесячно оплачиваете постоянную стоимость музыки, а ежемесячные затраты на производство возрастают, потому что продукт постоянно обновляется. Так вот что мы хотели в продукте. ». «Когда вы думаете о Netflix, вы не ожидаете, что Netflix будет стоить 20 долларов, и вы получите новые шоу навсегда», - заканчивает Милк. «Единственный способ работы такой бизнес-модели заключается в том, что в компанию постоянно поступает доход, чтобы компания продолжала создавать новый контент для своих подписчиков». Даже если вы заинтересованы в концепции и потенциально готовы платить, Supernatural не является особенно доступным продуктом прямо сейчас. Он доступен только в Северной Америке и работает только на одной виртуальной гарнитуре, на которую Facebook не может удовлетворить спрос. «Нам определенно мешает тот факт, что квестов нет», - с сожалением говорит Милк. Но зачем запускать только на одном оборудовании? «Он очень хорошо работает в автономной системе по всем очевидным причинам, поскольку он очень доступен, очень переносим и прост в настройке», - говорит Милк. «Отсутствие шнура, безусловно, полезно, потому что мы заставляем вас делать повороты на 360 градусов. Но мы изучаем другие платформы 6DoF. Нам нужно было бы внести некоторые изменения в карты, чтобы они никогда не поворачивались на полные 360 вокруг в любом направлении, чтобы люди не были завязаны в своих шнурах. Это не то, что невозможно, это просто фактор расстановки приоритетов. Есть десять тысяч вещей, которые мы хотим сделать, добавить и исправить, и вы можете делать десять из них в неделю, поэтому вам просто нужно сложить их соответствующим образом ». Поэтому мой самый большой вопрос заключался в том, насколько устойчивой окажется эта комбинация небольшого адресуемого рынка с необычной бизнес-моделью. Мне нравится «Сверхъестественное», и у меня уже есть Oculus Quest, так что вот один из меня. Но сколько других существует, чтобы поддерживать дорогостоящее производство? «Таким образом, то, как мы смотрим на это, мы стремимся к тому, чтобы идея виртуальной реальности была чем-то, что может улучшить жизнь людей через этот путь упражнений», - говорит Милк. «И идея состоит не в том, чтобы укрывать каждую гарнитуру одновременно и пытаться захватить и собрать как можно больше людей. Мы хотим построить это право. Итак, мы вначале развертываем одну платформу. У нас есть 60 человек, которые каждый день активно ломают себе голову, пытаясь понять, как сделать это лучше. Мы рассматриваем это как долгую игру ». WithinWithin считает, что Supernatural - это продукт, который может привлечь к виртуальной реальности совершенно новую аудиторию. Это может быть даже убийственное приложение для Oculus Quest так же, как Wii Sports для Wii или сервис Peloton для велосипедов Peloton. Проблема заключается в том, что купить Oculus Quest сейчас практически невозможно, а большинство его владельцев - хардкорные геймеры, которые привыкли покупать игры по одной цене. «В конечном итоге мы пытаемся расширить аудиторию VR до более широкой группы людей, которые могут не купить гарнитуру для игр», - говорит Милк. «По большей части потребительская виртуальная реальность была очень заинтересована в продаже людям решения для видеоигр. Итак, если вы человек в мире, который не интересуется видеоиграми, вы бы купили гарнитуру VR для этой цели? Возможно нет. «Аарон и я, как и все остальные, посвятили этой среде последние пять лет нашей жизни. И мы хотим видеть его успешным, чтобы все больше людей применяли его в своей жизни, потому что мы думаем, что это невероятно преобразующая технология. Для чего используется эта преобразующая технология? И если главное - «это для видеоигр», вы только собираетесь привлечь определенную группу людей в этом усилии. Но если это сделать упражнение забавным и чем-то, что вы делаете на регулярной основе? Это, мы думаем, открывает VR для совершенно новой демографической группы людей ». «Сверхъестественное» - это творческий продукт, который, по крайней мере для меня до сих пор, добивается успеха в том, чтобы быть веселым и мотивировать вас на его использование. Мне нравятся ритм-игры VR, и я не планирую отказываться от лидеров Synth Riders в ближайшее время, но Supernatural - совершенно новый подход. Это позитивный и воодушевляющий способ начать день, чего я не скажу ни о какой другой виртуальной игре. Если у вас есть Oculus Quest, я бы определенно рекомендовал хотя бы проверить бесплатную пробную версию. Что касается того, расширит ли это аудиторию для VR, я не уверен. Безусловно, в музыкальных играх VR есть более доступные точки входа, чем в «Сверхъестественное», и Beat Sabre, вероятно, должен быть первым, что подхватит любой новый владелец Quest. Что я скажу, так это то, что я полностью согласен с Милком, что подобные продукты являются обнадеживающим дополнением к экосистеме, независимо от того, работает бизнес-модель или нет. Кто знает - возможно, если бы больше людей было в VR, цена могла бы быть ниже. Сейчас я копаю Supernatural и с нетерпением жду того, что он сделает, чтобы подписки людей были активными. Потому что бремя доказательств лежит на самом деле: здесь есть большой потенциал, но может ли приложение виртуальной реальности стоить 228 долларов в год? Посмотрим.

Обзор iPhone 11: сочетание цены, возможностей и качества

В прошлом году Apple представила iPhone XR как «доступное» предложение в своей новой линейке iPhone. Нам очень понравился XR, и мы даже сказали, что это может быть лучший iPhone, который когда-либо делал Apple. Следствием iPhone XR является новый iPhone 11, и тот факт, что Apple решила благословить эту модель названием «iPhone 11», а не называть его чем-то вроде iPhone 11R, многое говорит о том, где компания позиционирует телефон. Но может ли этот телефон нести бремя быть известным как iPhone 11? На самом деле, это может. Удовлетворительное повышение скорости, настройка двух камер и длительное время автономной работы делают iPhone 11 даже лучше, чем прошлогодний iPhone XR. И учитывая его относительно низкую цену, это, вероятно, лучший новый iPhone для большинства людей. Улучшения камеры Отличительной чертой iPhone 11 является его 12-мегапиксельная двойная камера. Похоже, что Apple решила, что с телефонами этого года они сделают камеру ударно намеренно привлекательной. Единственная камера iPhone XR едва заметна, а дизайн удвоенной камеры iPhone XS не заставит вас задуматься о том, как она выглядит. Но двойная камера iPhone 11 требует вашего внимания и кричит: «Улыбайся! Вы на камеру! iphone xr iphone 11 камеры IPhone XR (слева) имеет одну широкую камеру. IPhone 11 (справа) имеет широкие и сверхширокие камеры. У iPhone 11 есть широкая камера, такая же, как на iPhone XR, но вторая камера iPhone 11 - это сверхширокая камера с 2-кратным увеличением, позволяющая вам снимать больше в любой среде, в которой вы снимаете. Эти две камеры также есть на iPhone 11 Pro, который добавляет третью телеобъектив для увеличения. Сверхширокий - это отличное дополнение, обеспечивающее еще большую гибкость при съемке фотографий. К счастью, Apple позволяет легко переключаться между широким и ультра широким диапазоном. При создании кадра в приложении «Камера» в нижней части рамки изображения появляется кнопка 1x, что означает, что используется широкая камера. Нажмите эту кнопку, и телефон переключится на сверхширокую камеру, и кнопка 1x станет кнопкой 0,5x. Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться обратно. Кроме того, когда вы находитесь в режиме 1-кратного обзора камеры, вы получите предварительный просмотр того, как будет выглядеть сверхширокий снимок 0,5x. телефон шириной 11 фресок Снято на камеру iPhone 11 1x шириной. Приложение для камеры iphone 11 с широким видоискателем При использовании широкоугольной камеры вы можете увидеть предварительный просмотр сверхширокого обзора, не переключаясь на сверхширокую камеру. телефон 11 росписи ультра широкий Полученное изображение с помощью ультраширокой камеры iPhone 11. С точки зрения фактического качества изображения, как широкие, так и ультраширокие дают великолепно выглядящие фотографии. Цвета точные, а камеры обеспечивают потрясающий уровень детализации и четкости изображения. Конечно, мы говорили то же самое о предыдущих iPhone, и это все еще верно в отношении iPhone 11. Но эксклюзивно для iPhone 11 (и 11 Pro) - это новый ночной режим, который полностью обновляет игру Apple для съемки при слабом освещении. Действительно, если вы ищете только одну причину, чтобы купить новый iPhone, это, вероятно, это. Ночной режим снимает изображения, снятые в темноте, и использует программную обработку для выявления деталей, которые в противном случае были бы потеряны. У нас есть подробности о том, как использовать ночной режим и как он работает, в отдельной статье. Улучшение при слабом освещении было доступно в телефонах Android, и, наконец, на iPhone, и оно работает очень хорошо. Наше родственное издание PCWorld даже обнаружило, что ночной режим Apple лучше, чем версия Android. Итог: это полезная функция, которая дает отличные результаты. iphone 11 ночной режим перед Снято без использования ночного режима. iphone 11 ночной режим после Снято с активным ночным режимом. Каково это снимать в ночном режиме.Единственная проблема, с которой я столкнулся с задней камерой iPhone 11, - это отсутствие оптического зума. Как и в случае с iPhone XR, iPhone 11 имеет только цифровой зум, вплоть до 5-кратного. В некоторых случаях, особенно когда вы проходите цифровое увеличение с увеличением 2х, вы получаете заметный шум изображения, что делает неприглядную фотографию. Так что, если вы мне нравитесь и часто пользуетесь зумом, вам нужно переосмыслить то, как вы используете его на iPhone 11. камера iphone 11 крупным планом У камеры iPhone 11 нет оптического зума, хотя он предлагает 5-кратный цифровой зум. Стоит отметить, что Apple наконец-то обновила фронтальную камеру TrueDepth, с 7-мегапиксельной камеры, которая снимает видео 1080p / 60fps, до 12-мегапиксельной камеры, которая снимает видеокамеру 4K / 60fps. А передняя камера может записывать замедленное видео, которое ранее было недоступно. Так что да. Давайте посмотрим, сможет ли Apple сделать «обман». Быстрый телефон становится еще быстрее В основе iPhone 11 лежит новый процессор A13 Bionic, преемник A12 Bionic, который есть в iPhone XR. A12 Bionic - впечатляющий чип, так что же делает A13 Bionic, чтобы продолжить его? При производительности процессора выигрыш скромный. В тестах Geekbench 5 iPhone 11 продемонстрировал 14-процентное увеличение производительности одноядерного процессора по сравнению с iPhone XR, в то время как производительность многоядерных процессоров подскочила на 18%. Geekbench 5 Iphone 11 XR Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. В тестах, которые подчеркивают графическую производительность iPhone, iPhone 11 продемонстрировал более впечатляющие результаты по сравнению с iPhone XR. В тесте 3DMark Sling Shot iPhone 11 был на 29 процентов быстрее в тестах Sling Shot Extreme и Sling Shot Extreme Unlimited. В тесте 3D Stark Ice Storm Unlimited iPhone 11 был на 20 процентов быстрее. 3dmark рогатка iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. 3dmark icestorm iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. Цифры показывают повышение производительности, но чувствует ли себя iPhone 11 быстрее, чем iPhone XR? Это наверняка так. При повседневном использовании iPhone 11 чувствует себя быстрее, приложения чувствуют, что они запускаются быстрее, а производительность графики в играх заметно снижается. Это даже верно при сравнении производительности с iPhone XS, который использует тот же процессор, что и iPhone XR. IPhone 11 имеет тот же процессор, что и iPhone 11 Pro, и результаты тестов в целом для этих телефонов соответствовали друг другу. Так что, по сути, за несколько сотен долларов вы можете получить такую ​​же производительность в iPhone 11, как и профессионалы. Если производительность является вашим главным соображением, это ценностное предложение, которое трудно игнорировать. Немного больше время автономной работы Apple утверждает, что батарея iPhone 11 емкостью 3046 мАч работает на один час дольше, чем батарея iPhone XR емкостью 2942 мАч, и вы можете получить до 17 часов воспроизведения видео, 10 часов потокового видео и 65 часов воспроизведения аудио. Примечательно, что Apple больше не предоставляет оценку того, что она назвала «время разговора (беспроводное)». Для iPhone XR это было 25 часов, и мы можем подсчитать, что вы можете получить до 26 часов на iPhone 11. Согласно Apple Например, более длительный срок службы батареи был достигнут за счет сочетания большей батареи и оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Мы использовали тест Geekbench 4 Battery Life, чтобы измерить время автономной работы и сравнить его с другими iPhone. Результаты нашего теста показали, что iPhone 11 и iPhone XR имеют одинаковое время автономной работы. На самом деле, в нашем тестировании iPhone 11 продержался всего на несколько секунд дольше, чем iPhone XR. В нашем тесте Geekbench 4 Battery Life выполняются ресурсоемкие задачи (с выключенным затемнением экрана) до тех пор, пока батарея не разрядится, поэтому она не отражает реальное использование. Тем не менее, это эффективный способ последовательно тестировать разные телефоны. батарея iphone 11 xr Результаты раз в минутах. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить.Во время ежедневного использования мне никогда не приходилось заряжать iPhone 11 до конца моего дня. Я думаю, что я более требовательный пользователь, чем большинство, потому что я играю в Pokémon Go во время моих поездок на работу и обратно, а также на прогулку с собаками. В мой самый трудный день (в субботу, прогуливаясь по парку Золотых Ворот в Сан-Франциско, играя в PoGo, наблюдая за футбольным матчем моего сына и используя навигацию по Apple Maps), я закончил день, когда осталось 24% заряда батареи. Совсем неплохо. Одним из основных недостатков в отношении срока службы батареи является прилагаемое зарядное устройство. Apple по-прежнему имеет маленькое медленное 5-ваттное зарядное устройство со своей младшей моделью iPhone. За 29 долларов вы можете купить адаптер питания USB-C на 18 Вт от Apple - тот же, что входит в комплект поставки iPhone 11 Pro. Обидно, что Apple не включает это зарядное устройство в базовую модель. IPhone 11 также поддерживает беспроводную зарядку, но вам придется приобретать беспроводное зарядное устройство Qi отдельно. Дизайн: не связывайтесь с тем, что работает Apple не сильно изменилась, когда дело доходит до промышленного дизайна. IPhone 11 очень похож на iPhone XR, с анодированными алюминиевыми боковинами, выемкой дисплея и стеклянной задней панелью, доступной в черном, зеленом, фиолетовом, белом, желтом и (Product) Red. Тем не менее, цветовая гамма в этом году отличается: Apple решила использовать пастельные оттенки, более тонкие, чем яркие цвета XR. ободок iphone 11 Лицевая панель iPhone 11 (справа) толще, чем лицевая панель на OLED-телефонах, например iPhone 11 Pro Max (слева). IPhone 11 по-прежнему оснащен черными рамками, которые толще, чем у айфонов с OLED-дисплеями. И до тех пор, пока эта модель продолжает использовать ЖК-дисплей (более дешевая деталь, чем OLED в модели Pro), более толстые лицевые панели сохранятся, чтобы помочь остановить утечку света. Имейте в виду, я не нашел ободряющих рамок. На самом деле, я фактически не замечал их, пока они мне не указали. Наиболее заметным изменением дизайна между iPhone 11 и iPhone XR (помимо цветов и неровностей камеры) является размещение логотипа Apple, который теперь находится по центру, а не около камеры.

SON XƏBƏRLƏR

Ən son xəbərləri səhifəmizdən də izləyin