Nədir bu bacı başı kəsməklər, arvad yortmaqlar, qız-gəlin cəlladına çevrilməklər?!

Aqşin Yenisey yazır...

Saatlarla dərzi yanında oturanınız varmı və onun bir pencəyi tikib araya gətirənə qədər nə qədər gülməli, əyri-üyrü parça, sap, astar qırıqlarnı kəsib atdığını görəniniz? Yəqin ki, bütün ehtiyaclar bu qədər zir-zibildən, qırım-qırıntıdan arınmış gerçəkliklərdir. Məsələn, dinlər, siyasi ideologiyalar, ədəbi cərəyanlar bizi özlərinə inandıranacan özlərindən nə qədər şey kəsib tullamalı olublar.

 

Görəsən, bizim yazı mədəniyyətini bir dərzi vərdişi ilə oxumaq icazəmiz olsaydı, tutalım, Dantedən, yaxud Firdovsidən, ya elə Nizami Gəncəvidən nə qədər “zir-zibil” çıxarardıq? İtaət və pərəstiş üçün meymundan üz çevirən pitekantrop növünün Tanrı və şəxsiyyət üzünə həsrət qaldığı zəmanəmizdə şöhrəti əsrlərin basaratını bağlayacaq qədər zırıltı xarakterlər yaratmağı qarşısına məqsəd qoymuş rus yazıçısı Dostoyevskinin əsərlərini yenidən oxuyub bu romanların başdan-başa cinayətkar təbiətli rus insanının dini fobiyalarından ibarət olduğunu və bədbin pafosla bədiiləşdirilmiş bu pozğun mövhumatdan dini moizələri çıxardıqdan sonra yerdə, sadəcə, kriminal xronikadan başqa bir şeyin qalmadığını görəndə düşünməzdikmi ki, insanın təkamülü yalnız çöldən-çölə baş verib, incəsənət yalnız forma intibahına səbəb olub?
Açığı, mən elə bu fikrə gəldiyim üçün bayaqdan dil boğaza qoymuram. 

 

Keçmişdən nə qədər uzaqlaşa bilmişik? Homerin kitablarındakı Helena uğrunda müharibə aparan kişilərlə aramızda “gillette”dən başqa ciddi nə fərq var? İnkişaf bizdə hansı yeni duyğu yaradıb? İnsanın iç aləminin rudimentar liliputluqda qalması onun yeni növ kimi deyil, sadəcə, “unudulmuş köhnəlik” kimi meydana çıxmasının dolayı yolla təsdiqi deyilmi? Nə ibtidai dini təlimlər, nə Hammurapidən Romaya, oradan “Avropa hüquq məkanına” uzanan qranitləşmiş qanun layları onun hozu “allahverənliyinin” qəddini düzəldə bilibmi?

 

Vaxtınız varsa, başlayaq. İnsanın “olmazlar” üzərində yırğalanan mədəni intibahının kökü hannibalizmdən, qanunpərəstliyinin əsas səbəbi isə ilk dəfə neandertalda baş qaldıran qisas hissinin təmin olunması ideyasından güc aıb və heç bir cəmiyyət özü-özünə zəmanət verə bilməz ki, mədəni inkişafdan hannibalizmə, qanunpərəstlikdən şəxsi qisasalmaya qayıdış anı artıq mümkün deyildir.

 

Qisas özlüyündə qeydiyyatdan keçməmiş şəxsi cəzalandırma hüququdur və o, yalnız səs çoxluğu topladıqda qanuni qüvvəyə minir. Həyatın mürəkkəbləşməsi cəmiyyətin mənəvi göstərgilərinin aşağı düşməsində, ilk növbədə, qadağaların dağıdılmasında, cinayətkarlıq fantaziyalarının və qəddarlıq romantikasının çiçəklənməsində özünü göstərir ki, bu da törəmə qanunlarına əsasən, cəzalandırmanın kəmiyyət və keyfiyyətcə artmasına gətirib çıxarır.

 

Xalqlar sanki vəhşi növün özünüqoruma instinkti ilə bu qlobal mürəkkəbləşmədən yaxa qurtarmağın yolunu özlərinin lokal, ilkin sadəliklərinə qayıtmaqda görürlər, məsələn, dünyada bəzi prezidentlər gülümsəyə-gülümsəyə ölkələrinin insan büdcəsinin “vergi ödəyiciləri” olan anaların doğuş VÖEN-ləri ilə maraqlanırlar və bu zaman ümumi sivil qanunlara güc gəlməkdən ötrü adətlər süni yolla daha da qabalaşdırılır.

 

Adətləri təkrarlamaqla xalq özünün aşınma təhlükəsi ilə üz-üzə qalmış milli xarakterini qorumaq, bərpa etmək şansı qazanır. Bundan ötrü tarixdəki, cəmiyyətdəki boşluqların yerini doldurmaq üçün ən ucuz material olan insana ehtiyac yaranır. Elə xalqlar da var ki, onlar, ümumiyyətlə, adətdən qanuna, səsdən yazıya keçməyi milli qürurlarına yaraşdırmırlar.

 

Məsələn, adətin alqışladığı ölümü qanunun qorumaq istədiyi həyatdan uca tuturlar. Belə xalqların şüuraltındakı azadlıq istəyini tarixi-mədəni ehtiraslar deyil, total-kriminal eqolar formalaşdırır. Nə çar, nə də sovet Rusiyası özlərinin mürəkkəb, amansız məhkəmə sistemləri vasitəsilə Şimalı Qafqaz xalqlarının xarakterindən qətl hadisələrini şəxsi məsələ prinsipinin sadə qəddarlığından uzaqlaşdıra bilmədi. Bu xalqlar üçün sadə və kəsə cəzalandırmanın “qana qan” prinsipi istənilən Roma hüquqündan daha üstün və effektlidir.

 

Hərdən mənə elə gəlir ki, heç bir xalq mədəni əsarətdən heç bir şey öyrənmir. Yəni Tac-Mahaldan ayaqyolu kimi istifadə edən hindlilər ingilislərdən heç nə öyrənmədilər. İçlərinə cin girməsin deyə yaxalarına sancaq taxan müsəlman azərbaycanlılar ateist sovetizmi həndəvərlərinə belə buraxmadılar. Dəvə sidiyi içən əlcəzairlilər Hüqoya “döşlərindən süd verən” fransız şərabını görəndə iyrənib ögüdülər və s. Bu, yəqin ki, xalqın içində qaynamağına baxmayaraq, heç bir gəlmə “mədəni mətbəxin qazanında” yaxşı bişməməyindən, alaçiy qalmağından irəli gəlir.  Yəni mədəniyyət bir xalqın daxili enerjisi hesabına yaranmayıbsa, xaricdən su tökməklə dolan deyil. Məsələn, iki min il hindliləri əsarətdə saxlayan müxtəlif mədəni sivilizasiyalar Hindistan üçün qurub-yaratdı, dəyişdi, axırı nə oldu? Yenə Himalaydakı vişveşvaralar və Qanqda üzən hisə verilmiş cəsədlər. Gəlmə mədəniyyət səni kosmosa uçurur, amma sən yenə də insan əti yeməyin fəziləti haqqında inancına qayıdırsan. (Gözümlə görmüşəm, nüvə silahı olan Hindistanda tanrıya tapınmağın yolunu meyit yeməkdə görən inanclar var.) Gəlmə mədəniyyət sənə təhsilin, elmin vacibliyindən danışır, sən yenə qızını doqquzuncu sinifdən çıxarıb “rusiyyət uşaqlarına” ərə verirsən.   

 

Sənə elə gəlir ki, səni tarixin sınağından kosmosa uçmaq yox, Qanqda meyit yandırmaq çıxaracaq, özünü gələcək zamanın qatarına kitab oxumaqla yox, qızını erkən ərə verib başından eləməklə çatdıra biləcəksən. Bu barədə yazılarımızın birində Ziya Göyalpın “Hars və mədəniyyət” kitabından yazarkən bəhs etmişdik. Ancaq orada xalqın özünü öz harsında, öz adət-ənənələrində donduraraq qoruduğundan yazmamışdıq. Əslində, öz milli kültüründə xalq özünü dondurulmuş, ya da qaxac olunmuş halda saxlayır gələcəyə. Qədim hind mədəniyyətinin qədim Roma və qədim Yunan mədəniyyətlərindən fərqli olaraq, hələ də canlı qalmasının da sirri budur ki, çinlilər və farslar, eləcə də, yəhudilər kimi hindlilər də ibtidai icma məişətinin həmrəyliyinə sığınaraq, sivilizasiyanın müəyyən bir pilləsində donub qaldılar. Yunan və Roma mədəniyyəti isə planetarlığa can atıb bəşəriləşdilər. Bizim xalq da canlılığını özünün icma məişətinin həmrəyliyinə olan sədaqətinə borcludur.

 

Ara-sıra baş qaldıran üsyanlarımız, qaçaqçılığımız olsa da, bizi bütün əsarətlərdən milli məişət donuqluğumuz xilas edib. Eynən Hindistanda olduğu kimi, bizdə də mədəni dəyərlərin çoxu əsarət dövrlərinin ecazkar tör-töküntüləridir. Yaşadığı sivilizasiyanın mədəni intibahı ilə ayaqlaşa bilməyən bütün xalqlar gələcəyə gedənlərin köçündə geriyə qalıb yollarda itkin düşməmək üçün olduqları yerdə qalıb özlərini məişət şəklində dondurmağa məhkumdurlar.

 

Don açılsa, əriyəcək və axıb çaya gedəcəklər! Bundan ötrü onlara milli adətlər və inanclar lazımdır. İnanc fərdi mistik illüziyaların həniri ilə coşdurub “alev-alev” yandıra bilər, amma xalq üçün din, inanc, adət-ənənə nəhəng buz parçalarıdır.  

 

Bu yazının lap başında ağlımda belə bir sual vardı; əcəba, son illər artan məişət cinayətkarlığımız bu donun əriməsidirmi? Birdən-birə nədir bu bacı başı kəsməklər, arvad yortmaqlar, qız-gəlin cəlladına çevrilməklər? 

 

Ənənəyə qaçış qanunun məsuliyyətindən azadolma aktı olmaqla yanaşı, bəlkə, həm də dinc əsarət dövründə mürgü döyən xalq passionarlığının qəfil oyanışıdır? Emosional reflekslərimizin bu şəkildə üzə çıxması, bəlkə, əsarət dövründən sonra qırışığımızın açılmasıdır? Axı hər bir canlı buxovdan açılanda birinci gərnəşir, xalqda da belə bir əzələvi ehtiyac ola bilməzmi?

Azadlıqda ənənənin fitə basdığı qeyrətsizlik damğasını daşımaq istəməyən azərbaycanlı ərin həbsxanadan çıxan kimi boşandığı arvadını öldürüb yenidən içəri, ənənənin dəstəklədiyi qeyrətli dustaq bivecliyinə qayıtmasının, fərdi vicdan rahatlığı, yaxud Engelsin dediyi “ailənin qadın köləliyinin təkamülü” olması fikri ilə bir əlaqəsi varmı? Xalqın milli passionarlığının uzun müddət hansısa gəlmə mədəni qanunlarla idarəolunan hala salınması gec-tez aktiv müqavimətlə - etnogenetik partlayışla nəticələnməsi bu cür məişət cinayətkarlığına səbəb ola bilərmi? 

 

Görək bu barədə özü də müstəmləkə vətəndaşı olan, Əlcəzair Azadlıq mübarizəsinin ideoloqu, müstəmləkə və mütəmləkəçilik psixologiyası uzmanı məşhur psixiatr Frans Fanon nə düşünür.

 

Çünki qadınların örtünüb-örtünməməsini, habelə təcavüzə uğramalarını müstəmləkəçi və müstəmləkəyə məruz qalmış kişi subyektlərin mübarizəsindəki kimlik qarşıdurması fonunda araşdırmaq, adətən, qadını əşyalaşdıran izahatlar vermək Fanonun mətnlərinin əsas yanaşmalarından biridir. Nə də olsa, o da mənşəcə müsəlmandır.

 

Fanon deyir ki, xalq əsarətdən çıxdıqda onda əvvəlcə irqi, dini, qəbiləvi, məhəlli kimliklər baş qaldırar və bu ta milli kimliyə, millətçiliyə qədər şiddətlənər. Fanona görə, müstəmləkə insanında ikinci əsas qabarıq cəhət şiddətə meyillilikdir ki, bu da onun öz “mən”ini başqalarına tanıtmaq arzusundan doğur.

 

Yəni müstəmləkəçilik təzyiqi altında əzilən eqosunu şiddət yolu ilə, bayaq dediyimiz ən kəsə yolla ətrafındakılara hiss etdirmək, özünü yenidən yaratmaq arzusundan. Acizin çarəsizliyindən doğan bir üsyandır bu. 

 

Məncə, biz də öz cəmiyyətimizdəki şiddətin səbəblərini eşələsək, bu iki gizli duyğunu görəcəyik: irqi, dini, qəbiləvi, məhəlli özünütəsdiqə canatma və şəxsi, eqosit özünütəsdiqləmə. Namus, qeyrət söhbətləri bəhanədir. Uzun illər müstəmləkə əsarətində olmağımız bizi öz kişiliyinidən şübhələnən fərdlərə çevirib.

 

Biz bu şübhədən yaxa qurtarmaq üçün ən kəsə yolu seçirik; namus və qeyrət anlayışlarını öz monopoliyasında saxlayan əxlaqın himayəsinə arxalanaraq əlimizin altında olan özümüzdən zəifləri, yəni qız-gəlinlərimizi öldürürük.    

 

Xristian imperiyasının müstəmləkəçiliyindən çıxan müsəlman azərbaycanlılarda icma, məişət cinayətkarlığının passionarlaşması ayrı-ayrı individumların əxlaqi pozğunluğu deyil, bu hal əsarət dövründə xalqın yad dəyərlərə itaəti nəticəsində yuvarlandığı mənəvi-psixi “heçkimləşdirmənin” ümumxalq ruhunda təzahürüdür.

 

Biz cibimizdə gəzdirdiyimiz bıçaqlarla “heç kim” olmadığımızı sübut etmək istəyirik. Çünki biz özü-özlüyündə buynuzu mişarlanmış gərgədan kimi bədbəxtik, yazığıq, zavallıyıq. Divin canı şüşədəki göyərçində olduğu kimi, bizim mənliyimiz də cibimizdəki bıçaqdadır. Müstəmləkə təhqirini hansı yolla olur-olsun o mənlikdən yumaq lazımdır. Və biz ən kəsə yolu seçirik – məişət cinayətkarlığını! 

 

Ümumiyyətlə, etinasızlığa, “heçkimləşdirilməyə” üsyan olaraq cinayətkarlığa əl atılması təkcə mütəmləkə insanlarına aid deyil. Bəziləri ailədə gördükləri diqqətsizliyə də özlərini öldürmək, yaxud buna bənzər kriminal hərəkətlərlə reaksiya verirlər. Yaxud keçən əsrin ortalarında kapitalizmin yaratdığı mənəvi vecsizlik, kütləvi etinasızlıq nəticəsində Qərb ölkələrində vətəndaş nikahlarından doğulan sos-yetim siam əkizləri olan narkomaniya və bank soyğunçuluğu sanki ailə qayğısından məhrum gənclərin əyləncəli həyat tərzinə çevirilmişdi.

 

Passionarlığın cəmiyyətin individiumlara tələbatı dövrü kimi səciyyələnən bu dövr özünün narkoman, soyğunçu avtoritetlərini yaratmışdı ki, onların ölüm xəbərləri, məhkəmə prosesləri az qala el şənlikləri kimi qeyd olunurdu qibtə etdiyimiz Avropada.

 

Azərbaycanda ailə-məişət cinayətkarlığının tüğyanına da, sadəcə, ayrı-ayrı ər-arvad münaqişələri, qisas və tamahkarlıq yanğısı kimi baxmaq, bir balaca darqursaqlıq olardı.

 

Cinayətkarlığın bu növünün birdən-birə alovlanması xalqımızın əsarət dövründə getdiyi “the big sleep”dən özünəməxsus gərnəşməylə oyanışıdır.

10 Oktyabr 2019, 11:08   
SOSİAL bölməsinə aid digər xəbərlər
Loading...
loading...
Ən çox izlənənlər
Xəbərlər

Новости

Всё то,что нужно знать о пожарах в Австралии

После уже разрушительного начала сезона пожаров Австралия готовится к ухудшению ситуации. "TheVerge" будет обновлять эту страницу с новостями и анализами, как огонь ярости. Что происходит? «Австралия готовится к тому, что дела пойдут хуже» В Новом Южном Уэльсе, Австралия, вспыхнули десятки пожаров, в результате чего правительство объявило чрезвычайное положение в ноябре. Пожары быстро распространились по всем штатам и стали одними из самых разрушительных за всю историю. Сгорел район размером с Южную Корею, примерно 25,5 млн. Акров. По меньшей мере 27 человек погибли, в том числе не менее трех пожарных-добровольцев, и еще больше пропали без вести. Около 2000 домов были разрушены или повреждены. Когда в преддверии канун Нового года вспыхнуло пламя, тысячи людей, которые были вынуждены эвакуироваться, искали убежища на пляжах в Новом Южном Уэльсе и Виктории. Более 100 пожаров все еще горят. Лето длится с декабря по февраль в Австралии, причем сезон пожаров обычно достигает пика в конце января или начале февраля, поэтому ожидается, что стихийное бедствие продолжится. 3 января чиновники предупредили, что в ближайшие дни условия будут ухудшаться. «Это будет доменная печь», - заявил министр транспорта Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс The Sydney Morning Herald. К 10 января начался очередной раунд массовых эвакуаций в наиболее пострадавших районах юго-востока из-за опасных ветров, раздувающих пламя. Дым стал еще одной катастрофой. 1 января в столице Австралии было зафиксировано худшее загрязнение, которое он когда-либо видел, с показателем качества воздуха в 23 раза выше, чем то, что считается «опасным». Дым в городе закрался в родильные комнаты, остановил работу аппаратов МРТ и вызвал респираторное расстройство в одном из них. пожилая женщина, которая умерла вскоре после того, как сошла с самолета. Дым достиг Новой Зеландии за 1000 миль, где он создал жуткие сцены на покрытых ледниками вершинах. Шлейфы были настолько толстыми, что спутник НАСА делал снимки из космоса. Согласно одной из оценок, полученных в Сиднейском университете, более 1 миллиарда млекопитающих, птиц и рептилий, вероятно, погибли в пламени. Около 25 000 коал были убиты на острове Кенгуру. Считается, что восемь тысяч коал, одна треть всех коал в Новом Южном Уэльсе, погибли, и около 30 процентов среды обитания коал также были уничтожены. Разрушения только усиливают существующее давление на уникальные экосистемы Австралии. На континенте обитает 244 вида, которых больше нигде нет. В регионе также наблюдается самый высокий уровень вымирания местных млекопитающих за последние 200 лет.«Потенциальное воздействие на дикую природу разрушительно», - рассказывает The Verge Кристал Колден, доцент кафедры пожарной науки в университете штата Айдахо, который изучал лесные пожары в Тасмании в 2018 году. «Не будет полного учета того, насколько это плохо на самом деле в течение многих лет». Некоторые экосистемы, такие как эвкалиптовые леса, подвержены пожарам и возвращаются. Но Колден отмечает, что Австралия также является домом для растительности, населенной видами, которым удалось выжить в течение миллионов лет. «Эти действительно невероятные остатки, вы знаете, эпохи динозавров, по сути, не приспособлены к пожару, и когда он сгорит, он исчезнет». Больница Коала работает над спасением раненых животных после лесных пожаров в Восточной Австралии Во время вручения премии «Золотой глобус» 5 января знаменитости, в том числе Хоакин Феникс, Эллен ДеДженерес, Патриция Аркетт и Кейт Бланшетт, поделились своей обеспокоенностью по поводу пожаров. Уроженец Австралии Рассел Кроу пропустил церемонию награждения из-за пожаров (его дом был поврежден в результате пожаров в ноябре), но Дженнифер Энистон доставила ему сообщение после того, как он получил звание лучшего актера в ограниченном сериале или в фильме «Сделано для телевидения». «Не делайте ошибки. Трагедия, разворачивающаяся в Австралии, основана на изменении климата », - говорится в его сообщении. Какое отношение к этому имеет изменение климата? Огненные бури не новы в Австралии. Обычно жарко и сухо, как в Калифорнии или Средиземноморье. Эвкалиптовые леса в Австралии имеют уникальное отношение к огню; деревья на самом деле зависят от огня, чтобы высвободить свои семена. Однако пожары этого сезона беспрецедентны. Это намного более ранний пожарный сезон, и пожары стали очень большими, очень рано, говорит Колдэн The Verge. Погодные условия, питающие пожары, являются историческими. Австралия пострадала от своего самого жаркого дня в истории 18 декабря, достигнув средней по стране температуры 41,9 градусов по Цельсию (107,4 градусов по Фаренгейту). Прошлый месяц был самым жарким декабрем в Австралии, а 2019 год был самым жарким и самым сухим за всю историю страны. Экстремальная жара и засуха создают еще большую опасность для пожаров. Повышенная интенсивность и частота лесных пожаров соответствуют прогнозам ученых в отношении потепления.Пожарные продолжают бороться с лесными пожарами, поскольку в Новом Южном Уэльсе выдается предупреждение о катастрофической опасности пожара «Реальность такова, что это является функцией изменения климата - этой экстремальной жары, этих экстремальных условий, которые настолько изменчивы и вызывают такие виды интенсивности и горения в начале сезона, которые мы обычно не видим в Австралии», - говорит Колден. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сталкивается с жарой из-за своего бездействия в отношении изменения климата и защиты угля. Администрация Моррисона столкнулась с критикой за то, что она помешала глобальным усилиям завершить разработку сводного руководства по осуществлению Парижского соглашения во время климатической конференции ООН в Мадриде в декабре. Моррисон также получил негативную реакцию за то, что уехал в отпуск на Гавайи - которые он в итоге оборвал - в разгар пожаров. «Это функция изменения климата». «Я думаю, что среди ученых-экологов и экологов в Австралии есть ощущение, что мы застыли в дебатах, конечно же, в разработке политики. Я думаю, что пришло время вернуть ученых обратно в палатку, чтобы посмотреть, что может произойти в течение следующих нескольких десятилетий », - сказал Крис Дикман, эколог из Сиднейского университета, который оценил число погибших животных в огне. рассказал Общественному радио International The World. «Мы, вероятно, смотрим на то, как изменение климата может выглядеть в других частях мира на первых этапах в Австралии в настоящий момент», - сказал Дикман. 10 января тысячи демонстрантов вышли на улицы в Сиднее, Мельбурне и других городах Австралии. Демонстранты призвали прекратить субсидии на ископаемое топливо и меры по борьбе с изменением климата, и они перекрыли некоторые дороги, требуя, чтобы премьер-министр Моррисон покинул свой пост. Как ведутся пожары? Австралия сильно зависит от добровольных пожарных, особенно в сельской местности, где горит большая часть пожаров. Его реагирование на пожары в большей степени зависит от усилий сообщества по сравнению с такими местами, как Соединенные Штаты, где централизованы системы управления пожарами. Нынешний кризис привел к некоторым изменениям в политике. Поскольку волонтеры пропустили работу по борьбе с местным пожаром, Моррисон объявил в декабре, что им будет выплачена компенсация. Чтобы поддержать местные силы, австралийские военные послали на своем собственном самолете и судах и 3000 резервистов армии. Помощь также приходит из-за границы: Соединенные Штаты и Канада направили пожарных для борьбы с пламенем. Малайзия тоже готовится отправить помощь. «Это невозможно по-человечески.«» Эксперты говорят The Verge, что в экстремальных условиях пожарные могут сделать немного больше, пока не выпадет достаточное количество осадков, чтобы погасить пламя или огонь не иссякнет и не сгорит. «По-человечески невозможно предотвратить [эти пожары] или потушить их», - говорит The Verge Тимоти Ингалсби, исполнительный директор организации Firefighters United по вопросам безопасности, этики и экологии, базирующейся в Орегоне. «Мы взяли большую часть нашей стратегии жизни в условиях пожара, все на пожарных, на подавление, реагирование на пламя. И, вы знаете, сейчас мы сталкиваемся с условиями, в частности с учетом изменения климата, мы не можем этого сделать ». Исправление 6 января, 11:08 по восточному времени: в предыдущей версии статьи говорилось, что температура достигла 40,9 градусов по Цельсию, что было рекордным показателем для национальной средней температуры, установленной 17 декабря. Этот рекорд был побит 18 декабря, когда средняя температура по стране достигла 41,9 градусов по Цельсию.

Обзор iPhone 11: сочетание цены, возможностей и качества

В прошлом году Apple представила iPhone XR как «доступное» предложение в своей новой линейке iPhone. Нам очень понравился XR, и мы даже сказали, что это может быть лучший iPhone, который когда-либо делал Apple. Следствием iPhone XR является новый iPhone 11, и тот факт, что Apple решила благословить эту модель названием «iPhone 11», а не называть его чем-то вроде iPhone 11R, многое говорит о том, где компания позиционирует телефон. Но может ли этот телефон нести бремя быть известным как iPhone 11? На самом деле, это может. Удовлетворительное повышение скорости, настройка двух камер и длительное время автономной работы делают iPhone 11 даже лучше, чем прошлогодний iPhone XR. И учитывая его относительно низкую цену, это, вероятно, лучший новый iPhone для большинства людей. Улучшения камеры Отличительной чертой iPhone 11 является его 12-мегапиксельная двойная камера. Похоже, что Apple решила, что с телефонами этого года они сделают камеру ударно намеренно привлекательной. Единственная камера iPhone XR едва заметна, а дизайн удвоенной камеры iPhone XS не заставит вас задуматься о том, как она выглядит. Но двойная камера iPhone 11 требует вашего внимания и кричит: «Улыбайся! Вы на камеру! iphone xr iphone 11 камеры IPhone XR (слева) имеет одну широкую камеру. IPhone 11 (справа) имеет широкие и сверхширокие камеры. У iPhone 11 есть широкая камера, такая же, как на iPhone XR, но вторая камера iPhone 11 - это сверхширокая камера с 2-кратным увеличением, позволяющая вам снимать больше в любой среде, в которой вы снимаете. Эти две камеры также есть на iPhone 11 Pro, который добавляет третью телеобъектив для увеличения. Сверхширокий - это отличное дополнение, обеспечивающее еще большую гибкость при съемке фотографий. К счастью, Apple позволяет легко переключаться между широким и ультра широким диапазоном. При создании кадра в приложении «Камера» в нижней части рамки изображения появляется кнопка 1x, что означает, что используется широкая камера. Нажмите эту кнопку, и телефон переключится на сверхширокую камеру, и кнопка 1x станет кнопкой 0,5x. Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться обратно. Кроме того, когда вы находитесь в режиме 1-кратного обзора камеры, вы получите предварительный просмотр того, как будет выглядеть сверхширокий снимок 0,5x. телефон шириной 11 фресок Снято на камеру iPhone 11 1x шириной. Приложение для камеры iphone 11 с широким видоискателем При использовании широкоугольной камеры вы можете увидеть предварительный просмотр сверхширокого обзора, не переключаясь на сверхширокую камеру. телефон 11 росписи ультра широкий Полученное изображение с помощью ультраширокой камеры iPhone 11. С точки зрения фактического качества изображения, как широкие, так и ультраширокие дают великолепно выглядящие фотографии. Цвета точные, а камеры обеспечивают потрясающий уровень детализации и четкости изображения. Конечно, мы говорили то же самое о предыдущих iPhone, и это все еще верно в отношении iPhone 11. Но эксклюзивно для iPhone 11 (и 11 Pro) - это новый ночной режим, который полностью обновляет игру Apple для съемки при слабом освещении. Действительно, если вы ищете только одну причину, чтобы купить новый iPhone, это, вероятно, это. Ночной режим снимает изображения, снятые в темноте, и использует программную обработку для выявления деталей, которые в противном случае были бы потеряны. У нас есть подробности о том, как использовать ночной режим и как он работает, в отдельной статье. Улучшение при слабом освещении было доступно в телефонах Android, и, наконец, на iPhone, и оно работает очень хорошо. Наше родственное издание PCWorld даже обнаружило, что ночной режим Apple лучше, чем версия Android. Итог: это полезная функция, которая дает отличные результаты. iphone 11 ночной режим перед Снято без использования ночного режима. iphone 11 ночной режим после Снято с активным ночным режимом. Каково это снимать в ночном режиме.Единственная проблема, с которой я столкнулся с задней камерой iPhone 11, - это отсутствие оптического зума. Как и в случае с iPhone XR, iPhone 11 имеет только цифровой зум, вплоть до 5-кратного. В некоторых случаях, особенно когда вы проходите цифровое увеличение с увеличением 2х, вы получаете заметный шум изображения, что делает неприглядную фотографию. Так что, если вы мне нравитесь и часто пользуетесь зумом, вам нужно переосмыслить то, как вы используете его на iPhone 11. камера iphone 11 крупным планом У камеры iPhone 11 нет оптического зума, хотя он предлагает 5-кратный цифровой зум. Стоит отметить, что Apple наконец-то обновила фронтальную камеру TrueDepth, с 7-мегапиксельной камеры, которая снимает видео 1080p / 60fps, до 12-мегапиксельной камеры, которая снимает видеокамеру 4K / 60fps. А передняя камера может записывать замедленное видео, которое ранее было недоступно. Так что да. Давайте посмотрим, сможет ли Apple сделать «обман». Быстрый телефон становится еще быстрее В основе iPhone 11 лежит новый процессор A13 Bionic, преемник A12 Bionic, который есть в iPhone XR. A12 Bionic - впечатляющий чип, так что же делает A13 Bionic, чтобы продолжить его? При производительности процессора выигрыш скромный. В тестах Geekbench 5 iPhone 11 продемонстрировал 14-процентное увеличение производительности одноядерного процессора по сравнению с iPhone XR, в то время как производительность многоядерных процессоров подскочила на 18%. Geekbench 5 Iphone 11 XR Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. В тестах, которые подчеркивают графическую производительность iPhone, iPhone 11 продемонстрировал более впечатляющие результаты по сравнению с iPhone XR. В тесте 3DMark Sling Shot iPhone 11 был на 29 процентов быстрее в тестах Sling Shot Extreme и Sling Shot Extreme Unlimited. В тесте 3D Stark Ice Storm Unlimited iPhone 11 был на 20 процентов быстрее. 3dmark рогатка iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. 3dmark icestorm iphone 11 xr Результаты являются баллами. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить. Цифры показывают повышение производительности, но чувствует ли себя iPhone 11 быстрее, чем iPhone XR? Это наверняка так. При повседневном использовании iPhone 11 чувствует себя быстрее, приложения чувствуют, что они запускаются быстрее, а производительность графики в играх заметно снижается. Это даже верно при сравнении производительности с iPhone XS, который использует тот же процессор, что и iPhone XR. IPhone 11 имеет тот же процессор, что и iPhone 11 Pro, и результаты тестов в целом для этих телефонов соответствовали друг другу. Так что, по сути, за несколько сотен долларов вы можете получить такую ​​же производительность в iPhone 11, как и профессионалы. Если производительность является вашим главным соображением, это ценностное предложение, которое трудно игнорировать. Немного больше время автономной работы Apple утверждает, что батарея iPhone 11 емкостью 3046 мАч работает на один час дольше, чем батарея iPhone XR емкостью 2942 мАч, и вы можете получить до 17 часов воспроизведения видео, 10 часов потокового видео и 65 часов воспроизведения аудио. Примечательно, что Apple больше не предоставляет оценку того, что она назвала «время разговора (беспроводное)». Для iPhone XR это было 25 часов, и мы можем подсчитать, что вы можете получить до 26 часов на iPhone 11. Согласно Apple Например, более длительный срок службы батареи был достигнут за счет сочетания большей батареи и оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Мы использовали тест Geekbench 4 Battery Life, чтобы измерить время автономной работы и сравнить его с другими iPhone. Результаты нашего теста показали, что iPhone 11 и iPhone XR имеют одинаковое время автономной работы. На самом деле, в нашем тестировании iPhone 11 продержался всего на несколько секунд дольше, чем iPhone XR. В нашем тесте Geekbench 4 Battery Life выполняются ресурсоемкие задачи (с выключенным затемнением экрана) до тех пор, пока батарея не разрядится, поэтому она не отражает реальное использование. Тем не менее, это эффективный способ последовательно тестировать разные телефоны. батарея iphone 11 xr Результаты раз в минутах. Чем дольше бары / тем выше результаты, тем лучше. Нажмите, чтобы увеличить.Во время ежедневного использования мне никогда не приходилось заряжать iPhone 11 до конца моего дня. Я думаю, что я более требовательный пользователь, чем большинство, потому что я играю в Pokémon Go во время моих поездок на работу и обратно, а также на прогулку с собаками. В мой самый трудный день (в субботу, прогуливаясь по парку Золотых Ворот в Сан-Франциско, играя в PoGo, наблюдая за футбольным матчем моего сына и используя навигацию по Apple Maps), я закончил день, когда осталось 24% заряда батареи. Совсем неплохо. Одним из основных недостатков в отношении срока службы батареи является прилагаемое зарядное устройство. Apple по-прежнему имеет маленькое медленное 5-ваттное зарядное устройство со своей младшей моделью iPhone. За 29 долларов вы можете купить адаптер питания USB-C на 18 Вт от Apple - тот же, что входит в комплект поставки iPhone 11 Pro. Обидно, что Apple не включает это зарядное устройство в базовую модель. IPhone 11 также поддерживает беспроводную зарядку, но вам придется приобретать беспроводное зарядное устройство Qi отдельно. Дизайн: не связывайтесь с тем, что работает Apple не сильно изменилась, когда дело доходит до промышленного дизайна. IPhone 11 очень похож на iPhone XR, с анодированными алюминиевыми боковинами, выемкой дисплея и стеклянной задней панелью, доступной в черном, зеленом, фиолетовом, белом, желтом и (Product) Red. Тем не менее, цветовая гамма в этом году отличается: Apple решила использовать пастельные оттенки, более тонкие, чем яркие цвета XR. ободок iphone 11 Лицевая панель iPhone 11 (справа) толще, чем лицевая панель на OLED-телефонах, например iPhone 11 Pro Max (слева). IPhone 11 по-прежнему оснащен черными рамками, которые толще, чем у айфонов с OLED-дисплеями. И до тех пор, пока эта модель продолжает использовать ЖК-дисплей (более дешевая деталь, чем OLED в модели Pro), более толстые лицевые панели сохранятся, чтобы помочь остановить утечку света. Имейте в виду, я не нашел ободряющих рамок. На самом деле, я фактически не замечал их, пока они мне не указали. Наиболее заметным изменением дизайна между iPhone 11 и iPhone XR (помимо цветов и неровностей камеры) является размещение логотипа Apple, который теперь находится по центру, а не около камеры.

SON XƏBƏRLƏR

Ən son xəbərləri səhifəmizdən də izləyin